Hallitus ja toimitusjohtaja

Hallitus

Plc Uutechnic Group Oyj:n hallituksen muodostavat Sami Alatalo (pj), Hannu Kottonen, ja Jouko Peräaho.

 

Tiedot hallituksen jäsenistä

Puheenjohtaja Sami-Jussi Alatalo, s. 1971, VT

hallituksen jäsen 19.6.2012 alkaen

Saola Invest Oy, yrittäjä

Mergertum Oy, osakas

Aikaisempi työkokemus:

Ultivista Group, toimitusjohtaja

Ultivista Group, talous- ja rahoitusjohtaja

Nordea Group, johto- ja asiantuntijatehtäviä yritysliiketoiminnassa

 

 

Hannu Kottonen, s. 1957, KTM

hallituksen jäsen 28.4.2016 alkaen

Aikaisempi työkokemus:

HKScan Oyj, toimitusjohtaja 3/2012 – 1/2016

Metsä Tissue Oyj, toimitusjohtaja 10/2006 – 2/2012

M-Real Oyj, kuluttajapakkausdivisioonan johtaja 1/2004 – 10/2006

Huhtamäki Oyj, eri johtotehtäviä 1983 – 2003

Keskeisimmät luottamustoimet:

Polarica Holding AB, hallituksen puheenjohtaja

Kinttuviisas Oy, hallituksen puheenjohtaja

Hannu Kottonen on riippumaton yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista.

 

 

Jouko Peräaho, s. 1962, koneinsinööri

hallituksen jäsen 30.10.2015 alkaen

Plc Uutechnic Group Oyj:n toimitusjohtaja 9.3.2017 –

AP-Tela Oy:n toimitusjohtaja 1.11.2017-

Uutechnic Oy:n hallituksen jäsen 1993-

AP-tela Oy:n hallituksen jäsen 2015 –

Aikaisempi työkokemus:

Japrotek Oy:n toimitusjohtaja 2017 – 28.9.2018

Japrotek Oy:n hallituksen jäsen 2015 – 28.9.2018

Uutechnic Oy:n toimitusjohtaja 1993 – 2013

Keskeisimmät luottamustoimet:

FC TPS Turku Oy, hallituksen puheenjohtaja

Turun kauppakamari, valtuuston jäsen

 

 

 

Hallituksen toiminta

Emoyhtiön hallitus, joka toimii myös ns. konsernihallituksena, vastaa konsernin hallinnosta ja konsernin toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä ja päättää asioista, joilla on konsernin toiminnan laajuus ja koko huomioon ottaen huomattava merkitys.

Hallituksen keskeisiin tehtäviin kuuluu mm:

  • Vahvistaa konsernin strategia ja tavoitteet, seurata niiden toteutumista sekä käynnistää tarvittaessa korjaavat toimenpiteet
  • Päättää merkittävistä investoinneista sekä yritys- ja kiinteistökaupoista
  • Käsitellä ja hyväksyä johdon osavuotiset selvitykset, osavuosikatsaukset ja tilinpäätös
  • Päättää konsernin rahoituspolitiikasta ja varainhankintatoimenpiteistä
  • Hyväksyä osingonjakopolitiikka ja tehdä yhtiökokoukselle ehdotus osingon jakamisesta
  • Vastata konsernin riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisestä
  • Nimittää ja vapauttaa toimitusjohtaja sekä päättää toimitusjohtajan toimisuhteen ehdoista
  • Vahvistaa konsernin organisaatio ja päättää konsernin palkitsemisjärjestelmän keskeisistä periaatteista

Hallitus arvioi säännöllisesti omaa toimintaansa ja työskentelytapaansa.

Hallituksen kokouksia varten laaditaan esityslista, jonka mukaan asioiden käsittely kokouksessa tapahtuu. Hallituksen sihteerinä toimii konsernin toimitusjohtaja. Hallituksen kokouksesta laaditaan pöytäkirja, joka käsitellään ja hyväksytään seuraavassa kokouksessa.

Hallitus kokoontuu normaalisti kerran kuukaudessa ja sen lisäksi tarvittaessa.

Hallituksen kokousten esittelijänä toimii yhtiön toimitusjohtaja tai hänen toimeksiannostaan muu konsernin henkilöstöön kuuluva henkilö. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että hallitus saa käyttöönsä riittävät tiedot konsernin toiminnan ja taloudellisen tilanteen arvioimista varten. Toimitusjohtaja vastaa myös hallituksen päätösten toimeenpanosta ja raportoi tästä hallitukselle.

Hallituksen jäsenet ovat velvollisia antamaan hallitukselle riittävät tiedot pätevyytensä ja riippumattomuutensa arviointia varten sekä ilmoittamaan tiedoissa tapahtuneet muutokset

 

Hallituksen valiokunnat

Hallituksessa ei ole valiokuntia.

 

Hallintoneuvosto

Yhtiöllä ei ole hallintoneuvostoa.

 

Toimitusjohtaja

Plc Uutechnic Group Oyj:n toimitusjohtaja on Jouko Peräaho 9.3.2017 alkaen. Aikaisemmin toimitusjohtajana on toiminut Martti Heikkilä.

 

Tiedot toimitusjohtajasta

 

Jouko Peräaho, s. 1962, koneinsinööri

hallituksen jäsen 30.10.2015 alkaen

Plc Uutechnic Group Oyj:n toimitusjohtaja 9.3.2017 –

AP-Tela Oy:n ja Japrotek Oy Ab:n toimitusjohtaja 1.11.2017-

Uutechnic Oy:n hallituksen jäsen 1993-

AP-tela Oy:n ja Japrotek Oy Ab:n hallituksen jäsen 2015 –

Aikaisempi työkokemus:

Uutechnic Oy:n toimitusjohtaja 1993 – 2013

Keskeisimmät luottamustoimet:

FC TPS Turku Oy, hallituksen puheenjohtaja

Turun kauppakamari, valtuuston jäsen