Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Laatimispäivä: 06.06.2019

Päivitetty 5.11.2019 (rekisterin yhteyshenkilön muutos)

Rekisterinpitäjä

Business ID:0520181-3

Plc Uutechnic Group Oyj ja tytäryhtiöt Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnic International GmbH
Muottitie 2, 23500 Uusikaupunki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Talouspäällikkö Leena Junninen
Muottitie 2, 23500 Uusikaupunki
leena.junninen(at)uutechnic.fi

Rekisterin nimi

Plc Uutechnic Group Oyj, Uutechnic Oy:n ja Stelzer Rührtechnic Int. GmbH:n asiakas-, sidosryhmä-ja markkinointirekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yrityksen oikeutettu etu asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella tai sopimuksen täytäntöönpaneminen taikka erillinen suostumus henkilötietojen käsittelyyn.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

 • tuotteidemme ja palveluidemme toimittaminen ja kehittäminen,
 • sopimus- ja muiden lupaustemme ja velvollisuuksiemme täyttäminen,
 • asiakassuhteemme hoitaminen ja yhteydenpito, tapahtumien järjestäminen
 • palaute-, poikkeama ja tyytyväisyystietojen kerääminen ja muu vastaava asiakaskokemuksen mittaaminen
 • asiakkaan tai muun rekisteröidyn käyttäytymisen analysointi ja profilointi,
 • sähköinen suoramarkkinointi,
 • mainonnan kohdentaminen yhtiömme omissa ja muiden tahojen verkkopalveluissa.

Käytämme automaattista päätöksentekoa (ml. profilointi) tunnistamaan esim. rekisteröityjen henkilöprofiileja, verkkokäyttäytymistä, ikää, kulutustottumuksia. Käytämme näitä tietoja esim. markkinoinnin kohdentamisessa ja palvelujen kehittämisessä.

Rekisterin tietosisältö

Käsittelemme asiakasrekisterin yhteydessä seuraavia asiakkaan tai muun rekisteröidyn, kuten koulutettavien, henkilötietoja:

 • rekisteröidyn perustiedotkuten; nimi, syntymäaika, asiakasnumero, käyttäjätunnus ja/tai muu yksilöivä tunniste, salasana, nimen etuliite, äidinkieli, tarvittaessa passikopio;
 • rekisteröidyn yhteystiedotkuten sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot;
 • yritystä ja yrityksen yhteyshenkilöitä koskevat tiedotkuten y-tunnus ja yhteyshenkilöiden nimet ja roolit sekä yhteystiedot;
 • asiakkuutta ja sopimusta koskevat tiedotkuten tiedot menneistä ja voimassaolevista sopimuksista sekä tilauksista, muut asiointitiedot kuten: asiakkuuden perusteella muodostettu käyttäjäprofiili, asiakkaan/rekisteröidyn kanssa käyty kirjeenvaihto ja muut yhteydenotot, evästeet ja niiden käyttöön liittyvät tiedot, maksupalvelu- ja tilitiedot sekä asiakkaan itsensä vapaaehtoisesti syöttämät tiedot yrityksen järjestelmään.
 • mahdolliset suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset;
 • tapahtumien osallistujatiedot ja mahdolliset tapahtumaan liittyvät tiedot, kuten ruokarajoitteet, esteettömyystarpeet;
Säännönmukaiset tietolähteet

Pääasiallinen henkilötietojen lähde on rekisteröidyn itse tai hänen edustamansa yritys tai yhteisö puhelimitse, verkossa, tapaamisissa tai muulla vastaavalla tavalla.

Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää väestörekisteristä, viranomaisilta, luottotietoyhtiöiltä, yhteystietopalvelujen tarjoajilta ja muilta vastaavilta luotettavilta tahoilta sekä tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa. Tällainen tietojen päivittäminen suoritetaan manuaalisesti tai automaattisin keinoin.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisteröityä koskevia tietoja voidaan luovuttaa Plc Uutechnic Group Oyj:n tytäryhtiöille tai jälleenmyyjille edellä kuvatun käyttötarkoituksen toteuttamiseksi. Tietoja saatetaan luovuttaa viranomaisille pakottavan sääntelyn nojalla.

Hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä lukuumme toimivia alihankkijoita, kuten esimerkiksi asiakastyytyväisyystutkimuksia tekeville yrityksille. Olemme ulkoistaneet IT-hallinnan ulkopuoliselle palveluntarjoajalle, jonka hallinnoimalle ja suojaamalle palvelimelle henkilötietoja tallennetaan.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU/ETA alueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja.

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sovellettava lainsäädäntö huomioon ottaen. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

Yhteydenotot

Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti kohdassa REKISTERIN PITÄJÄ nimetylle yhteyshenkilölle.

Tietosuojaselosteen muutokset

Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä.Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Käsittelemme vain asiakassuhteeseen liittyviä henkilötietoja. Niiden käsittelyä ei voi kieltää, niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa.

Jokaisella asiakkaalla on oikeus korjauttaa virheellinen tieto. Ilmoitus virheellisestä tiedosta ja sen korjauspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti REKISTERIN PITÄJÄLLE.

Rekisteritiedot hävitetään automaattisesti, kun asiakassuhteen päättymisestä on kulunut kirjanpitolain mukainen säilytysaika.