News and Media

Plc Uutechnic Group Oyj:n tilinpäätöstiedote tilikaudelta 1.1.-31.12.2015

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 11.3.2016 klo 09:30

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1. – 31.12.2015

 

Uutechnic Group –konsernissa (entinen Vaahto Group –konserni) tehtiin tilikauden jälkimmäisellä puoliskolla yritys- ja rahoitusjärjestelyjä, joilla oli merkittävä vaikutus konsernin liiketoimintaan, omistusrakenteeseen sekä tase- ja rahoitusasemaan. Järjestely hyväksyttiin emoyhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa 30.10.2015. Järjestelyn yhteydessä konsernin emoyhtiön nimi muutettiin Plc Uutechnic Group Oyj:ksi (entinen Vaahto Group Plc Oyj). Järjestely toteutettiin vaiheittain siten, että se oli kokonaisuudessaan loppuunsaatettu tilikauden päättymisen jälkeen tammikuussa 2016.

 

Yritysjärjestely muodostaa konsernin IFRS-raportoinnissa ns. käänteisen hankinnan. Uutechnicin omistajien saatua enemmistön yhdistetyn konsernin osakkeista ja äänistä sekä hallituksesta, konsernitilinpäätöstä laadittaessa juridisena hankinnan kohteena oleva Uutechnic Oy katsotaan kirjanpidollisesti hankkivaksi osapuoleksi.

 

Tilinpäätöksessä 31.12.2015 konsernin IFRS raportoinnissa yhdistellään Uutechnic Oy 1.1.- 31.12.2015 sekä vanha Vaahto Group -konserni 1.11. – 31.12.2015. Uutechnicin jakautumisessa yhdistymisen ulkopuolelle jäävät toiminnot ja niihin liittyvät tase-erät esitetään lopetettuina toimintoina tuloslaskelmassa ja jakautumisessa 31.12.2015 poistuvina erinä taseessa. Vertailulukuina esitetään Uutechnic Oy:n luvut 1.1.- 31.12.2014 samalla tavalla luokiteltuna. Tilinpäätöksessä esitettävät konsernin 2015 luvut eivät ole vertailukelpoisia konsernin aikaisemman raportoinnin kanssa. Soveltuvin osin vertailukelpoisina vuoden 2014 lukuina esitetään konsernin jatkuvien toimintojen liiketoimintaa harjoittavien yksiköiden Uutechnic Oy:n, Japrotekin, Stelzerin sekä AP-Telan yhteenlaskettuja lukuja. 2014 luvut ilman mainintaa vertailukelpoisuudesta ovat Uutechnic Oy:n lukuja ennen jakautumista.

 

Uutechnic Group –konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto tilikaudella 2015 oli 8,9 milj. euroa (2,3 milj. euroa) ja liiketulos 1,2 milj. euroa (-0,02 milj. euroa). Uutechnic Group –konsernin tilauskanta tilikauden päättyessä oli 11,7 milj. euroa. Vertailukelpoinen edellisen vuoden tilauskanta oli 12,2 milj. euroa. Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos oli 0,02 euroa/osake (0,0 euroa).

 

LIIKETOIMINTA- JA YRITYSJÄRJESTELY

 

3.9.2015 tiedotettiin ehdollisesta yritysjärjestelystä, jossa Vaahto Group ja Uutechnic Oy:n liiketoiminta yhdistetään osakevaihdolla ja yhtiön rahoitus- sekä taseasemaa vahvistetaan merkittävästi annein sekä sopimuksin rahoittajien kanssa. Järjestely hyväksyttiin emoyhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa 30.10.2015 ja järjestely toteutettiin vaiheittain siten, että se oli kokonaisuudessaan loppuunsaatettu tilikauden päättymisen jälkeen tammikuussa 2016.

 

Järjestelyn seurauksena konserniin tuli tytäryhtiöksi Uutechnic Oy (2708799-4), joka syntyi vuoden vaihteessa 2015/2016 kaupparekisteriin merkityn aiemman Uutechnic Oy:n (0933067-1) jakautumisen seurauksena. Jakautumisessa aiemman Uutechnic Oy:n liiketoiminta sekä siihen liittyneet koneet, laitteet ja varasto siirtyivät uuteen Uutechnic Oy:öön (2708799-4). Liiketoimintaan kuulumaton varallisuus ja Uudessakaupungissa sijaitsevat Uutechnic Oy:n käytössä olevat kiinteistöt siirtyivät UuCap Oy:lle (2553243-3). UuCap Oy jäi yritysjärjestelyn ulkopuolelle ja uusi Uutechnic Oy tuli osaksi konsernia osakevaihdolla. Osakevaihdossa Plc Uutechnic Group Oyj suuntasi Uutechnic Oy:n osakkeenomistajille osakeannin, jossa vastikkeeksi Uutechnic Oy:n osakkeista tarjottiin merkittäväksi 24 000 000 Plc Uutechnic Group Oyj:n osaketta merkintähintaan 0,25 euroa osakkeelta. Yritysjärjestelyn yhteydessä toteutettiin myös merkintäetuoikeusanti sekä Uutechnic Oy:n osakkeenomistajille suunnattu raha-anti, joissa Plc Uutechnic Group Oyj:öön sijoitettiin yhteensä n. 4,0 milj. euroa rahana merkintähinnalla 0,25 euroa osakkeelta. Yritys- ja rahoitusjärjestelyssä Plc Uutechnic Group Oyj:n osakemäärä nousi osakeantien johdosta aiemmasta 15 977 360 osakkeesta 55 963 210 osakkeeseen

 

Järjestelyyn liittyi lisäksi rahoittajien kanssa tehtyjä sopimuksia, joiden seurauksena konsernin velkamäärä aleni noin 3,4 milj. eurolla. Lisäksi Mikko Laakkoselta ja Hannu Laakkoselta olevat 2,0 milj. euron velat muutettiin pääomalainoiksi. Tämä rahoitusjärjestely saatettiin päätökseen tilikaudella 2015. Pääomalainoihin liitettiin erityisehto, jossa 1,0 miljoonan euron määrän pääomalla on vaihto-oikeus Plc Uutechnic Group Oyj:n osakkeisiin merkintähinnalla 0,25 euroa osakkeelta, mikäli pääomaa ei makseta velan ehtojen mukaisessa ajassa.

 

Koko järjestelyn vaikutus Uutechnic Groupin liiketoimintaan sekä taloudelliseen asemaan on merkittävä. Vakavaraisuus parantui olennaisesti ja velkaantuneisuus pienentyi huomattavasti. Uusia tilauksia on tilikauden päättymisen jälkeen saatu merkittävästi ja konsernin tilauskanta on hyvällä tasolla.

 

LIIKETOIMINNAN RAPORTOINTI

 

Uutechnic Groupin toiminta-ajatuksena on asiakkaan kilpailukyvyn parantaminen tarjoamalla heille edistyksellisiä prosessiteknisiä ratkaisuja sekä ainutlaatuista palvelukonseptia maailmanlaajuisesti. Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. sekoittimet, erityyppiset paineastiat, prosessi- ja varastosäiliöt, reaktorit ja lämmönvaihtimet sekä erityyppiset pitkät hitsatut ja koneistetut pyörähdyskappaleet kuten telat, sylinterit, putket ja kartiot.

 

Tärkeimmät teollisuudenalat ovat hydrometallurgia, kaivos-, sellu-, paperi-, elintarvike-, lannoite-, ja muu kemianteollisuus sekä ympäristöteknologia.

 

Konsernin kaikki liiketoiminta raportoidaan yhdessä segmentissä. Lopetettuna liiketoimintana käsitellään Uutechnic Oy:n se osa, joka jäi kaupparekisteriin 31.12.2015 merkityssä jakautumisessa Uutechnic Group -konsernin ulkopuolelle. Lopetettujen toimintojen tulosvaikutus esitetään tuloslaskelmassa yhdellä rivillä jatkuvista toiminnoista erillään.

 

Uutechnic Group -konsernin emoyhtiö on Nasdaq Helsinkiin listattu Plc Uutechnic Group Oyj, joka omistaa tytäryhtiöt 100 %:sti. Emoyhtiö vastaa konsernin johdosta, strategisesta suunnittelusta, taloushallinnosta, IT:stä ja rahoituksesta sekä henkilöstöhallinnosta. Liiketoimintaa harjoitetaan tytäryhtiöissä, joita ovat AP-Tela Oy, Japrotek Oy Ab, Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH. Konserniin kuuluu lisäksi sisäinen myyntiyhtiö Steva Oy sekä Vaahto Group Asia Ltd ja sen tytäryhtiö Vaahto Pulp & Paper Machinery Distribution (Shanghai) Co. Ltd Kiinassa. Kiinan yhtiöissä ei ole ollut liiketoimintaa tilikaudella 2015. Tilikauden päättymisen jälkeen Steva Oy on päätetty fuusioida Uutechnic Oy:öön, fuusion arvioidaan toteutuvan kesäkuussa 2016.

 

Uutechnic Oy on vaativaan sekoitusteknologiaan erikoistunut yritys, joka toimittaa edistyksellisiä sekoitusteknisiä ratkaisuja nestepohjaisille prosesseille ympäri maailmaa. Yrityksen päätuotteita ovat prosessiteollisuuden pysty- ja kylkisekoitinratkaisut, joiden tuotekehitys, suunnittelu ja valmistus tehdään yksilöllisesti asiakkaan ja prosessivaatimusten mukaan. Uutechnic toimii asiakkaidensa voimavarana ja hyvin läheisessä kumppanuussuhteessa kaikissa sekoitusteknisissä asioissa. Tilikauden 2015 merkittävin toimitus ja uuden markkinan avaus oli Kazakstaniin toimitetut reaktorisekoittimet kaivannaisteollisuuteen. Muuten Uutechnicin liikevaihto kertyi pääasiassa kumppanuusasiakkuuksien kautta. Tilikauden päättymisen jälkeen Uutechnicin tilauskanta on kehittynyt positiivisesti.

Japrotek Oy Ab:n tarjoaa asiakkailleen kokonaispalvelua, johon sisältyvät tuotekehitys, suunnittelu, valmistus, asennus sekä käynnistys-, huolto- ja varaosapalvelut. Japrotekin päätuotteita ovat mm. vaativat prosessi- ja varastosäiliöt, reaktorit, paineastiat, erityyppiset kolonnit, lämmönvaihtimet ja sekoittimet. Yhtiön erikoisalaa ovat vaativien konstruktioiden sekä erikoismateriaalien kuten titaanin, erityyppisten compoundien, nikkeliseosten, duplexien sekä ruostumattomien ja haponkestävien terästen suunnittelu- ja valmistusosaaminen. Tilikauden 2015 lopun tilauskanta pysyi suunnilleen edellisvuoden tasolla. Merkittävimpiä toimituksia vuonna 2015 olivat liuotusautoklaavin toimitus suomalaiselle asiakkaalle ja kiteytyslaitoksen toimitus Kemiralle Brasiliaan. Vuoden 2015 aikana saaduista tilauksista merkittävimmät olivat valkaisureaktori Metsä Fibre Äänekoskelle, säiliön ja tornin toimitukset Vallvik Bruk Ab:lle Ruotsiin sekä neljän kiteyttimen toimitus Yara Norge As Porsgrunn tehtaille Norjaan. Kyseiset tilaukset toimitetaan asiakkaille vuoden 2016 aikana. Tilikauden päättymisen jälkeen Japrotekin tilauskanta on kehittynyt suotuisasti.

 

Stelzer Rührtechnik International GmbH on erikoistunut prosessiteollisuuden sekoitinjärjestelmiin ja niihin liittyviin huoltoliiketoimintoihin. Stelzerin liiketoiminta perustuu teknologiseen erikoistumiseen, asiakkaiden ydinprosessien perusteelliseen tuntemukseen sekä laajaan omaan tutkimus -ja kehitystyöhön. Yhtiön pääasialliset asiakassegmentit ovat elintarvike-, kemian- ja lääketeollisuus sekä ympäristöteknologia. Vuonna 2015 Stelzer toimitti historiansa suurimman sekoittimen kemianteollisuuden asiakkaalle Aasiaan. Tilanne elintarviketeollisuudessa ja Kiinan markkinoilla parantui edellisestä vuodesta. Tilikauden päättymisen jälkeen Stelzerin tilauskanta on kasvanut tilikauden 2015 lopun tasosta sisältäen mm. merkittävän tilauksen uudelle biokaasutehtaalle Aasiaan. Tilauskannan kehitys ja positiiviset markkinanäkymät antavat edellisvuotta paremman lähtökohdan tulevalle tilikaudelle.

 

AP-Tela Oy on komponentti- ja tilauskonepaja, joka osallistuu asiakkaidensa tuotantoprosessien kehittämiseen valmistamalla laitteistoja ja osia paperi-, kartonki- ja selluteollisuudelle palvellen myös puunjalostus-, teräs-, meri-, energia- ja konepajateollisuuden asiakkaita. Selluteollisuuden investointitason säilyminen hyvällä tasolla ja kumppanuuksien vahvistuminen tietyissä asiakassegmenteissä on vaikuttanut myönteisesti AP-Telan kasvuun. Vuoden 2015 loppupuolella tapahtunut konsernin yritysjärjestely selkeytti AP-Telan asemaa ja vahvisti selkeästi luottamusta asiakkaiden keskuudessa. Myös tuotestrategiset ratkaisut edesauttoivat kasvattamaan tilauskertymää.  AP-Telan ydinliiketoimintaa ovat edelleen mittojen mukaisten putkien ja kartioiden valmistus sekä telojen ja muiden pitkien pyörähdyskappaleiden valmistus. Tilikauden päättymisen jälkeen AP-Telan tilauskanta on kehittynyt erittäin suotuisasti.

 

LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS

 

Konsernin liikevaihdon ja tuloksen osalta on huomattava edellä mainitun käänteisen hankinnan vaikutus raportointiin. Konsernin tuloslaskelmaan yhdistellään Uutechnic Oy:n koko tilikausi 1.1.- 31.12.2015 ja muun konsernin (aiempi Vaahto Group -konserni) osalta kaksi kuukautta 1.11.- 31.12.2015. Raportointiin vaikuttaa myös se, että järjestely on nk. käänteinen hankinta, eli Uutechnic Oy katsotaan hankkivaksi osapuoleksi. Konsernin raportointi ei ole vertailukelpoinen aiempiin konsernitilinpäätöksiin. Tässä toimintakertomuksessa suluissa esitetyt vertailuluvut viittaavat Uutechnic Oy:n tilinpäätökseen 1.1.- 31.12.2014. Uutechnic Oy:n jakautumisessa konsernin ulkopuolelle jäävät varat ja velat ja niiden tulosvaikutus on luokiteltu raportoinnissa lopettaviin liiketoimintoihin.

 

Uutechnic Group –konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto tilikaudella 2015 oli 8,9 mil. euroa (2,3 milj. euroa) ja liiketulos 1,2 milj. euroa (-0,02; milj. euroa). Uutechnic Oy:n jatkuvien toimintojen koko vuoden liiketulos oli positiivinen, samoin konserniin liitettyjen yksiköiden kahden viimeisen kuukauden liiketulos oli positiivinen johtuen loppuvuoteen painottuneista kannattavista toimituksista. Liikevaihdon kasvusta n. 5 milj. euroa tulee konserniin 1.11.2015 lähtien hankituista yksiköistä (Japrotek Oy Ab, AP-Tela Oy, Stelzer Rührtechnik Int. GmbH).

 

Jatkuvien toimintojen liikevoittoa rasittaa n.0,25 milj. euroa tehtyyn yritysjärjestelyyn liittyviä kuluja. Konserniin 1.11.2015 yhdisteltyjen yksiköiden vastaavat järjestelykulut on kirjattu yhdistelyä edeltävälle ajalle.

 

Kulunut tilikausi oli Uutechnic Oy:lle hyvä, yhtiön jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 53 % edellisen vuoden 2,3 milj. eurosta 3,5 milj. euroon ja kannattavuus palasi hyvälle tasolle.

 

Japrotek Oy Ab:n vuosi 2015 oli haasteellinen johtuen yleisestä taloudellisesta tilanteesta. Koko vuoden liikevaihto oli 12,9 milj. euroa (11,0 milj. euroa). Sekä vuoden 2015 että edellisen vuoden toiminta oli selvästi tappiollista.

 

Stelzer Rührtechnik Int. GmbH:n haasteena oli toimitusten epätasainen jakautuminen vuoden 2015 aikana. Yhtiö pystyi kuitenkin reagoimaan hiljaiseen alkuvuoteen kustannussäästöillä ja vastaavasti lisäämän työpanoksia loppuvuonna. Yhtiön koko vuoden liikevaihto oli 9,1 milj. euroa (9,1 milj. euroa) ja koko vuoden tulos lievästi positiivinen.

 

Vuonna 2015 AP-Tela Oy:n liikevaihto kasvoi 13 % edellisestä vuodesta ollen 5,2 milj. euroa (4,6 milj. euroa).  Liikevaihdon kasvusta huolimatta tulos jäi odotuksia heikommaksi ja koko vuoden tulos oli negatiivinen. Vuoden 2015 lopulla alkanut tilauskannan kasvu on jatkunut vuoden 2016 puolella erittäin hyvänä, joten yhtiöllä on hyvä lähtökohta seuraavaan vuoteen.

 

 

TILAUSKANTA

 

Uutechnic Group –konsernin yhtiöiden yhteenlaskettu tilauskanta tilikauden päättyessä oli 11,7 milj. euroa. Vertailukelpoinen edellisen vuoden tilauskanta oli 12,2 milj. euroa. Tilikauden päättymisen jälkeen tilauskanta on kasvanut merkittävästi ollen helmikuun 2016 lopussa 18,8 milj. euroa.

 

 

RAHOITUSASEMA JA MAKSUVALMIUS

 

Järjestelyt ennen Uutechnic Oy:n kanssa toteutettua yhdistymistä

 

Helmikuussa 2015 toteutettiin järjestely, jossa yhtiön rahoittajat sitoutuvat antamaan yhtiön lainoja anteeksi yhteensä n. 3,9 milj. euroa sekä muuntamaan lainasaataviaan pääomalainaksi n. 1,2 milj. euroa. Samassa yhteydessä toteutettiin suunnattu osakeanti ja laskettiin liikkeeseen 10 miljoonaa uutta osaketta 0,25 euron osakekohtaiseen merkintähintaan.

 

Järjestelyt Uutechnic Oy:n kanssa toteutetun yhdistymisen yhteydessä

 

Yhtiö tiedotti 3.9.2015 aiesopimuksesta, jossa Vaahto Group –konserni ja Uutechnic Oy:n liiketoiminta yhdistyvät järjestelyssä, jossa Vaahto Group Plc Oyj hankkii osakevaihdolla Uutechnic Oy:n liiketoiminnan, Vaahto Group Plc Oyj järjestää merkintäoikeusannin ja Uutechnic Oy:n osakkeenomistajille suunnataan maksullinen osakeanti. Järjestelyn edellytyksenä oli lisäksi Vaahto Group –konsernin velkojen uudelleen järjestely.

 

28.10.2015 tiedotetussa rahoitusjärjestelyssä rahoittajat antoivat lainoja anteeksi 3,4 milj. euroa ja Mikko Laakkoselta sekä Hannu Laakkoselta saadut lainat pääomaltaan yhteensä 2,0 miljoonaa euroa muutettiin pääomalainoiksi. Lisäksi yritysjärjestelyyn liittyi yhtiön pääomittaminen osakeannein siten, että vanhat osakkeenomistajat merkitsivät merkintäetuoikeusannissa 9 985 850 uutta osaketta arvolla 0,25 euroa. Sekä Uutechnicin omistajat tai heidän nimeämänsä tahot merkitsivät suunnatussa annissa 6 000 000 uutta osaketta arvolla 0,25 euroa. Näillä maksullisilla anneilla saatiin uutta pääomaa n. 4,0 milj. euroa.

 

Uutechnic Oy:n liiketoiminta hankittiin osakevaihdolla antamalla vastikkeeksi 24 000 000 uutta osaketta.

 

Ylimääräinen yhtiökokous 30.10.2015 hyväksyi yllä mainitun yritys- ja rahoitusjärjestelyn, jonka jälkeen järjestely oli osapuolia sitova. Järjestelyn seurauksena konsernin taloudellinen asema parani merkittävästi.

 

Uutechnic Group –konsernin taseen loppusumma oli tilikauden lopussa 22,2 milj. euroa (6,7 milj. euroa *). Konsernin korollisten velkojen kokonaismäärä oli 5,5 milj. euroa (0,0 milj. euroa), josta määrästä 2.0 milj. euroa oli oman pääoman ehtoisia lainoja. Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli tilikaudella -0,09 milj. euroa (-0,6 milj. euroa).

 

Konsernin omavaraisuusaste tilikauden päättyessä oli 68,0 prosenttia (88,6 prosenttia) ja nettovelkaantumisaste ”Gearing” oli 50,5 prosenttia (-86,0 prosenttia). Tilikauden sijoitetun pääoman tuotto oli 13,5 prosenttia (6,5 prosenttia) ja oman pääoman tuotto 12,4 prosenttia (8,1 prosenttia).

 

Uutechnic Group –konsernin taseen pitkäaikaiset varat ovat yhteensä 11,1 milj. euroa (0,2 milj. euroa).

 

*) Koska järjestely on käsitelty käänteisenä hankintana, suluissa esitetyt vertailuluvut viittaavat Uutechnic Oy:n tilinpäätökseen 1.1.- 31.12.2014.

 

 

 

OMA PÄÄOMA

 

Tilinpäätöksessä 2014 emoyhtiön Plc Uutechnic Group Oyj:n oma pääoma oli -7,8 milj. euroa negatiivinen. Rahoitusjärjestelyyn liittyvät lainojen anteeksiannot ja osakeannit ovat vaikuttaneet positiivisesti omaan pääomaan. Tilikauden 2015 päättyessä emoyhtiön oma pääoma oli 11,5 milj. euroa. Konsernin oma pääoma tilikauden päättyessä oli 9,5 milj. euroa.

 

Hannu Laakkosen ja Mikko Laakkosen antamat lainat yhteensä 2 milj. euroa muunnettiin rahoitusjärjestelyn yhteydessä vakuudettomiksi pääomalainoiksi. Lainat ovat osakeyhtiölain 12 luvun mukaisia pääomalainoja, joiden pääoman lyhennys ja koron maksu voi tapahtua ainoastaan osakeyhtiölaissa säädettyjen edellytysten täyttyessä. Lainaehtojen mukaan lainat maksetaan takaisin kertasuorituksena 31.12.2019. Yhtiöllä on kuitenkin oikeus lyhentää lainoja ennenaikaisesti. Lainojen maksamattomalle pääomalle kertyy kiinteä 4 % vuotuinen korko. Osiin lainoista, yhteenlasketulta pääomaltaan 1 milj. euroa, liittyy erityinen vaihto-oikeus. Siltä osin kuin näistä lainoista on 31.12.2017 maksamatta pääomaa, niin lainanantajilla on oikeus muuttaa 1 milj. euron pääoma kokonaan tai osittain yhtiön osakkeisiin arvolla 0,25 euroa. Vaihto-oikeus perustuu yhtiön yhtiökokouksen 14.4.2015 antamaan osakeantivaltuutukseen.

 

Tehtyjen arvonalennustestien mukaan omaisuuserien arvonalentumisia ei ole.

 

 

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS SEKÄ INVESTOINNIT

 

Tutkimus ja tuotekehityskustannukset on käsitelty vuosikuluna. Konsernin tutkimus- ja kehitystoiminnan painopiste oli asiakkaiden prosessien kehittämisessä.

 

Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat katsauskaudella 0,04 milj. euroa (0 milj. euroa). Investoinnit ovat pääosin pieniä laitehankintoja.

 

 

HENKILÖSTÖ

 

Uutechnic Group -konsernin henkilöstömäärä oli tilikauden päättyessä 179. Uutechnic Oy:n henkilömäärä tilikauden päättyessä oli 13 ja muiden konserniin yhdisteltyjen yksiköiden henkilömäärä yhteensä 166. Toimihenkilöitä oli 75 ja tuotannon työntekijöitä 104.

 

 

OSAKEANTIVALTUUTUS

 

Varsinainen yhtiökokous päätti 14.4.2015 hallituksen ehdotuksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden annista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1§:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Annettavien uusien osakkeiden määrä voi olla enintään 10 000 000 osaketta mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet. Valtuutus on voimassa 31.5.2016 saakka, ellei yhtiökokous muuta tai peruuta valtuutusta sitä ennen. Valtuutusta on käytetty marraskuussa 2015 4 000 000 osakkeen osalta Hannu Laakkosen ja Mikko Laakkosen antamien lainojen konvertoinnin yhteydessä (erityinen vaihto-oikeus).

 

 

HALLITUS, YHTIÖN JOHTO SEKÄ TILINTARKASTAJAT

 

Varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka 14.4.2015 emoyhtiön hallituksessa olivat Reijo Järvinen (pj), Sami Alatalo (vpj), Topi Karppanen ja Mikko Vaahto. Varsinaisessa yhtiökokouksessa 14.4.2015 emoyhtiön hallitukseen valittiin Sami Alatalo (pj), Topi Karppanen (vpj) ja Mikko Kilpinen.

 

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 30.10.2015 hallitukseen poisjääneiden Toivo (Topi) Karppasen ja Mikko Kilpisen sijaan valittiin Jouko Peräaho ja Timo Lindström. Näin ollen hallituksen muodostivat Jouko Peräaho (pj), Sami Alatalo (vpj) ja Timo Lindström.

 

Toimitusjohtajana 31.3.2015 saakka toimi DI Toivo (Topi) Karppanen. Ajalla 1.4. – 30.11.2015 toimitusjohtajana toimi DI Kalle Rasinmäki ja 1.12.2015 alkaen DI Martti Heikkilä.

 

Konsernin tilintarkastuksen on suorittanut KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Erkka Talvinko, KHT.

 

Yhtiö noudattaa NASDAQ Helsingissä listattujen yhtiöiden noudatettavaksi annettua Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2010. Selvitys konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan vuosikertomuksessa sekä konsernin Internet-sivuilla www.uutechnicgroup.fi.

 

 

MERKITTÄVÄT RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT SEKÄ NIIDEN HALLINTA

 

Uutechnic Groupin tuotteiden kysyntä on riippuvaista maailmantalouden ja asiakastoimialojen suhdanteista ja kehityksestä ja se muodostaa yleisen ulkopuolisen riskin toiminnalle. Kysynnän vaihtelujen sisältämää riskiä pyritään tasaamaan suuntaamalla konsernin myyntitoimintaa eri markkina-alueiden ja asiakastoimialojen suhdanteiden mukaisesti.

 

Konsernin emoyhtiön hallituksen mukaan muut merkittävät riskit ja epävarmuustekijät konsernin osalta liittyvät ainakin seuraaviin seikkoihin:

 

  • Konsernin aiemmin tappiollisesti toimineiden yksiköiden kääntäminen voitolliseksi edellyttää kilpailukyvyn parantamista sekä riittävien liiketoimintavolyymien saavuttamista.

 

  • Yhtiökokouksessa 30.10.2015 päätettyyn yritysjärjestelyyn liittyvä haltuunotto ja siihen liittyvä toimintojen yhdistäminen.

 

  • Osa konsernin liiketoiminnasta koostuu suurista tai suurehkoista projektitoimituksista. Suuret ja monimutkaiset projektit sisältävät riskin siitä, että hankkeen tulevia kustannuksia ja toimituksen mahdollisesti sisältämiä muita riskejä ei pystytä tarjousvaiheessa arvioimaan riittävän tarkasti, jolloin projektin tulos saattaa osoittautua odotettua heikommaksi.

 

  • Rahoitusmarkkinoiden haitallisilla muutoksilla voi olla vaikutusta konsernin tulokseen sekä konsernin oman ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen saatavuuteen kilpailukykyisin ehdoin.

 

 

Riskejä vastaan pyritään suojautumaan kaikin käytettävissä olevin keinoin, jotka ovat kohtuudella toteutettavissa. Suojautumiskeinoja ovat esim. kannattavuuden ja tuottavuuden nostamiseen tähtäävien toimenpiteiden tekeminen, henkilöstön koulutus, toimintaohjeet, vakuutukset, kaupallisten sopimusten ehtojen kriittinen tarkastelu ja toiminnan jatkuva systemaattinen seuranta.

 

 

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

 

Konsernin tavoitteena on olla vakavarainen, maailmanlaajuisesti tunnettu ja haluttu yhteistyökumppani valitsemillaan tuote- ja markkinasegmenteillä. Konsernin selkeänä tavoitteena on kasvaa orgaanisesti ja myös mahdollisten yritysjärjestelyjen kautta.

 

Vuoden 2016 tärkeimpänä tavoitteena on viedä Uutechnic Oy:n yrityskulttuuria ja tuloksentekokykyä konsernin kaikkiin yksiköihin sekä yhtenäistää tytäryhtiöiden toimintatapoja. Konsernissa on aloitettu myös toiminnan tehostamisohjelmia, joiden yhteenlaskettuna tavoitteena ovat 1,5 milj. euron säästöt vuoteen 2015 verrattuna.

 

Tehdyllä yritys- ja rahoitusjärjestelyllä on ollut selkeä positiivinen vaikutus konsernin liiketoimintaan. Haasteellisessa markkinatilanteessa konserni on saanut vuoden 2016 alussa merkittävästi uusia tilauksia ja tilauskanta on hyvällä tasolla.

 

Konsernin liiketoiminnallisten yksiköiden yhteenlaskettu liikevaihto vuodelta 2015 oli 30,6 milj. euroa. Tilauskannan positiivisen kehityksen vuoksi konsernin kaikkien yksiköiden yhteenlasketun liikevaihdon arvioidaan kasvavan vuonna 2016 ja konsernin kaikkien yksiköiden liiketuloksen arvioidaan olevan positiivinen. Konsernin liiketoiminnallisten yksiköiden yhteenlaskettu liiketulos koko vuodelta 2015 oli negatiivinen.

 

 

TILIKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

 

Plc Uutechnic Group Oyj:n varatoimitusjohtajaksi nimitettiin Ismo Haaparanta 18.1.2016 alkaen vastuualueenaan konsernin liiketoiminnan kehittäminen ja henkilöstöhallinto.

 

Plc Uutechnic Group Oyj:n suunnatussa annissa Uutechnic Oy:n omistajille ja näiden määräämille tahoille suunnatut, rahalla maksettavat 6 000 000 osaketta, merkintähinnaltaan yhteensä 1 500 000 euroa, merkittiin ja maksettiin 14.1.2016.

 

Suunnatun annin osakkeet, yhteensä 30 000 000 kappaletta (osakevaihdon 24 000 000 kappaletta ja rahalla maksetut 6 000 000 kappaletta), merkittiin kaupparekisteriin 20.1.2016.  Uusien osakkeiden omistajat ovat sitoutuneet olemaan luovuttamatta näitä osakkeita 31.12.2016 asti. Uusien osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisen seurauksena Plc Uutechnic Group Oyj:n osake- ja äänimäärä on 20.1.2016 alkaen yhteensä 55 963 210 osaketta ja ääntä.

 

Yhtiö tiedotti 29.1.2016, että AP-Tela Oy sai historiansa suurimman tilauksen Valmetilta. Tilaus sisälsi 27:n kokoluokaltaan mittavan kuivatustelan suunnittelun ja valmistuksen. Toimitus tapahtuu vuoden 2016 viimeisellä vuosineljänneksellä.

 

17.2.2016 tiedotettiin Japrotek Oy Ab:n YT-lain mukaisten neuvottelujen päättymisestä. Neuvottelut aloitettiin 26.1. Neuvotteluissa päätettiin, että henkilöstön määrää sopeutetaan yhtiön taloustilanteen ja tilauskannan mukaisesti. Irtisanottavien määrä on 5 henkilöä ja lomautus enimmillään 90 päivää.

11.2.2016 yhtiö tiedotti, että Uutechnic Group –konsernin liiketuloksen vuodelta 2015 odotetaan olevan positiivinen.

26.2.2016 tiedotettiin, että Uutechnic Groupin alkuvuoden tilauskanta on kehittynyt suotuisasti ollen n. 50 % suurempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana.

 

HALLITUKSEN ESITYS VOITONJAOSTA

 

Emoyhtiön tilikauden voitto on 6,8 milj. euroa. Konsernin emoyhtiön jakokelpoiset varat tilikauden päättyessä olivat 6,4 milj. euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että pääoman palautusta ei tehdä ja tilikauden voitto siirretään voittovarojen tilille.

 

YHTIÖKOKOUS

Plc Uutechnic Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään Hotelli Marskissa, Helsingissä 28.4.2016 klo 13.00.

 

 

 

 

UUTECHNIC GROUP –KONSERNIN TILINPÄÄTÖKSEN AVAINLUVUT

Luvut ovat tuhansina euroina, jollei muuta ole mainittu. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Tilikauden 2015 luvuissa esitetään Uutechnic Oy 1.1.- 31.12.2015 sekä vanha Vaahto Group -konserni 1.11. – 31.12.2015. Vertailulukuina esitetään Uutechnic Oy 1.1.- 31.12.2014.

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS
1 000 EUR1.1.-31.12.20151.1.-31.12.2014
12 kk12 kk
JATKUVAT TOIMINNOT  
  
LIIKEVAIHTO8 8592 294
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos-477-235
Liiketoiminnan muut tuotot3447
Materiaalit ja palvelut3 522799
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut2 481828
Poistot13765
Liiketoiminnan muut kulut1 089430
LIIKEVOITTO/LIIKETAPPIO1 186-15
   
Yrityshankinnoista ja -myynneistä aiheutuneet poistot ja arvonalentumiset76 
Rahoituskulut300
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA810-15
   
Tuloverot-1024
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA709-11
LOPETETUT TOIMINNOT  
Tilikauden voitto/tappio lopetetuista toiminnoista245501
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO954489
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT  
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä33
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT, NETTO330
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ987489
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:  
Tulos/osake, laimentamaton, jatkuvat toiminnot0,020,00
Tulos/osake, laimennettu, jatkuvat toiminnot0,020,00
Tulos/osake, laimentamaton, lopetetut toiminnot0,010,02
Tulos/osake, laimennettu, lopetetut toiminnot0,010,02
Tulos/osake, laimentamaton, tilikauden tulos0,030,02
Tulos/osake, laimennettu, tilikauden tulos0,030,02
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä
-laimentamaton29 516 93824 000 000
-laimennettu29 516 93824 000 000

 

KONSERNIN TULOSLASKELMA PUOLIVUOSITTAIN, IFRS
1 000 EUR1.1.-31.12.20151.7.-31.12.20151.1.-30.06.20151.1.-31.12.2014
12 kk6 kk6 kk12 kk
JATKUVAT TOIMINNOT    
    
LIIKEVAIHTO8 8597 1781 6812 294
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos-477-52952-235
Liiketoiminnan muut tuotot34221247
Materiaalit ja palvelut3 5222 817705799
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut2 4812 031450828
Poistot1371112665
Liiketoiminnan muut kulut1 089903186430
LIIKEVOITTO/LIIKETAPPIO1 186808378-15
     
Yrityshankinnoista ja -myynneistä aiheutuneet poistot ja arvonalentumiset76760 
Rahoitustuotot000
Rahoituskulut30030000
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA810432378-15
     
Tuloverot-102-20-824
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA709413297-11
LOPETETUT TOIMINNOT    
Tilikauden voitto/tappio lopetetuista toiminnoista24560185501
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO954473482489

 

KONSERNIN TASE, IFRS
1 000 EUR31.12.201531.12.2014
  
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyödykkeet27711
Liikearvo5 1560
Aineelliset hyödykkeet5 658162
Myytävissä olevat sijoitukset250
PITKÄAIKAISET VARAT11 115173
LYHYTAIKAISET VARAT  
Vaihto-omaisuus2 684219
Myyntisaamiset ja muut saamiset1 223279
Saamiset pitkäaikaishankkeista asiakkailta6 4780
Tuloverosaaminen031
Rahat ja pankkisaamiset67987
LYHYTAIKAISET VARAT11 063616
MYYTÄVÄNÄ OLEVAT PITKÄAIKAISET VARAT05 871
VARAT22 1796 660
OMA PÄÄOMA JA VELAT
OMA PÄÄOMA  
Osakepääoma2 87217
Ylikurssirahasto6
Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot6 120
Muuntoerot33
Kertyneet voittovarat6 1265 872
Jakautumisessa siirtyvät voittovarat-5 654
OMA PÄÄOMA9 5045 889
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA  
Laskennallinen verovelka525
Pääomalainat2 000
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma2 000
Pitkäaikaiset varaukset263
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA4 7880
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA  
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma1 482
Ostovelat ja muut velat6 360575
Tuloverovelka10
Lyhytaikaiset varaukset3523
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA7 887598
MYYTÄVÄNÄ OLEVAT KOROLLISET JA KOROTTOMAT VELAT  
Myytävänä olevat korottomat velat174
MYYTÄVÄNÄ OLEVAT KOROLLISET JA KOROTTOMAT VELAT0174
OMA PÄÄOMA JA VELAT22 1796 660

 

RAHOITUSLASKELMA, IFRS
1 000 EUR1.1.-31.12.20151.1.-31.12.2014
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja810-15
Lopetettujen toimintojen tulos ennen veroja306602
Oikaisut:
Suunnitelman mukaiset poistot15195
Yrityshankinnoista ja -myynneistä aiheutuneet poistot ja arvonalentumiset76
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua-499-538
Rahoitustuotot ja -kulut91-106
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta93638
Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos-745-90
Vaihto-omaisuuden muutos297-451
Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos-602-199
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja-115-702
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista-49-76
Saadut korot ja muut rahoitustuotot liiketoiminnasta246181
Maksetut välittömät verot-176-17
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA-94-613
 
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-42
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot25
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA-160
 
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Maksullinen osakeanti1 500
Maksetut osingot-700-650
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut-2 750
Pitkäaikaisten lainojen nostot2 000
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA50-650
 
Laskelman mukainen rahavarojen muutos-61-1 263
Rahavarat tilikauden alussa5871 850
Hankinnan yhteydessä siirtyneet rahavarat438
Jakautumisen yhteydessä siirtyneet rahavarat-286
Rahavarat tilikauden lopussa679587
Taseen mukainen rahavarojen muutos-61-1 263

 

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET, IFRS 
  
1 000 EUR 
Oman pääoman muutos   1.1.-31.12.2015Osake-pääomaYlikurssirahastoSijoitetun vapaan oman pääoman rahastoVararahastoMuuntoerotVoittovaratYhteensä
Oma pääoma yhteensä tilikauden alussa1700005 8725 889
Laaja tulos 
Tilikauden tulos954954
Muuntoerot3333
Tilikauden laaja tulos yhteensä000033954987
Liiketoimet omistajien kanssa       
Osingonjako  -700-700
Osakeanti  1 5001 500
Osakevaihto  7 6807 680
Transaktiomenot omasta pääomasta  -159-159
Käänteisen hankinnan kirjaukset2 8556-2 901-40
Jakautumisessa siirtyvät erät     -5 654-5 654
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä2 85566 12000-6 3542 627
 
Oma pääoma yhteensä tilikauden lopussa2 87266 1200334729 504
        
Oman pääoman muutos 1.1.-31.12.2014Osake-pääomaYlikurssirahastoSijoitetun vapaan oman pääoman rahastoVararahastoMuuntoerotVoittovaratYhteensä
Oma pääoma yhteensä tilikauden alussa1700006 0336 050
Laaja tulos 
Tilikauden tulos489489
Muuntoerot0
Tilikauden laaja tulos yhteensä00000489489
Liiketoimet omistajien kanssa      0
Osingonjako  0  -650-650
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä00000-650-650
Oma pääoma yhteensä tilikauden lopussa1700005 8725 889
 

 

 

KONSERNIN TUNNUSLUVUT 
  
Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut20152014
1 000 EUR12 kk12 kk
IFRSIFRS
Liikevaihto, jatkuvat toiminnot8 8592 294
Liikevaihdon muutos, %28653
Liikevoitto/-tappio, jatkuvat toiminnot1 186-15
% liikevaihdosta13,4-0,7
Voitto/tappio ennen veroja, jatkuvat toiminnot810-15
% liikevaihdosta91,5-6,7
Tilikauden voitto/tappio lopetetuista toiminnoista245501
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus tilikauden tuloksesta987489
% liikevaihdosta11,121,3
Oman pääoman tuotto (ROE), %12,48,1
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %13,56,5
Omavaraisuusaste, %68,088,6
Current ratio1,41,5
Nettovelkaantumisaste (gearing)50,5-86,0
Bruttoinvestoinnit410
% liikevaihdosta0,50,0
Tilauskanta, jatkuvat toiminnot11 6801 612
Taseen loppusumma22 1796 660
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä17914
Osakekohtaiset tunnusluvut20152014
 12 kk12 kk
IFRSIFRS
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 2)0,030,02
Osakekohtainen oma pääoma, euroa0,170,25
Osakekohtainen osinko, euroa 3)00,0
Osinko tuloksesta, %00,0
Efektiivinen osinkotuotto, %00,0
Hinta/voitto-suhde (P/E)12,315,7
Osakkeiden lukumäärä tilikauden lopussa, tkpl55 963 21024 000 000
Osakkeiden lukumäärä keskimäärin, tkpl29 516 93824 000 000
2) Osakekohtaiseen tulokseen sisältyy myös lopetettujen toimintojen tulos.
3) Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle

 

VAKUUDET JA VASTUUT
Vakuudet ja vastuut
 
EUR
 31.12.201531.12.2014
Annetut vakuudet
 
Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä tai osakkeita
Rahalaitoslainat2 267
Tililuotot1 375
Yhteensä3 641 
 
Rahalaitoslainojen vakuutena on sekä kiinnityksiä että osakepantteja. Osakepantit ovat tytäryhtiöosakkeita.
 
Velkojen ja pankkitakausten sekä pankkitakauslimiitin vakuudeksi annetut kiinnitykset
Vakuudeksi annetut kiinteistökiinnitykset4 743400
Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset17 238679
Yhteensä21 9811 079
 
Muut omasta puolesta annetut vakuudet
Talletukset9
Yhteensä90
 
Muut annetut vakuudet
 
Plc Uutechnic Group Oyj on antanut vakuudeksi tytäryhtiöidensä AP-Tela Oy:n, Japrotek Oy:n, Uutechnic Oy:n ja Stelzer Rührtechnik International GmbH:n osakekannat.
 
Vastuusitoumukset ja muut vastuut
 
Pankkitakaukset
Pankkitakauslimiitit yhteensä7 443
Pankkitakauslimiiteistä käytössä5 075
 
Muiden kuin rahoitusleasingsopimusten vastuut
Alle vuoden sisällä erääntyvät23
1-5 vuoden sisällä erääntyvät27
Yhteensä500
Muut kuin rahoitusleasingsopimukset sisältävät pääasiassa lyhytaikaisia IT-laitteiden ja -ohjelmistojen leasingsopimuksia. Leasingsopimusten ehdot ovat tavanomaisia käyttöleasingsopimusten ehtoja.
IFRIC 4:n mukaiset järjestelyt
Konsernissa ei ole IFRIC 4:n tarkoittamia järjestelyjä.
Muut vuokrasopimukset
Konserni on vuokrannut käyttöönsä tuotanto- ja toimistorakennuksia erityyppisin purettavissa olevin vuokrasopimuksin.
Vuokravastuut
Alle vuoden sisällä erääntyvät552
1-5 vuoden sisällä erääntyvät2 209
Myöhemmin erääntyvät3 134
Yhteensä6 4470
 
Muut omasta puolesta annetut vastuusitoumukset
Asiakkaille ja toimittajille annetut takaukset50
Pankkitakauslimiittien vakuudeksi annetut takaukset7 443
Lainojen vakuudeksi annetut takaukset3 641
Vuokratakausten vakuudeksi annetut vastatakaukset410
Yhteensä11 4950

 

 

Luvut ovat tuhansina euroina, jollei muuta ole mainittu. Luvut ovat tilintarkastamattomia.

 

 

Uudessakaupungissa 11.3.2016

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ

Hallitus

 

 

 

Lisätietoja:

Jouko Peräaho, hallituksen puheenjohtaja, Plc Uutechnic Group Oyj, +358 500 740808