News and Media

Uutechnic Group -konsernin puolivuosikatsaus ajalta 1.1. – 30.6.2016

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 17.8.2016 klo 10:00

 

UUTECHNIC GROUP –KONSERNIN PUOLIVUOSIKATSAUS AJALTA 1.1. – 30.6.2016

LIIKEVAIHTO KASVOI JA LIIKEVOITTO PARANI – KAIKKI YKSIKÖT TEKIVÄT POSITIIVISEN TULOKSEN  

Uutechnic Group -konsernin liikevaihto 1.1. – 30.6.2016 oli 16,9 milj. euroa (1,7 milj. euroa) ja liikevoitto oli 1,06 milj. euroa (0,38 milj. euroa). Konsernin tilauskanta 30.6.2016 oli 19,5 milj. euroa. Vertailukelpoinen edellisen vuoden tilauskanta oli 14,5 milj. euroa.

Konsernissa tilikaudella 2015 tehty yritysjärjestely käsiteltiin konsernin IFRS tilinpäätöksessä ns. käänteisenä hankintana. Tämän vuoksi konsernin puolivuosikatsauksessa 30.6.2016 edellisen vuoden vertailuluvut ovat Uutechnic Oy:n ennen jakautumista olevia lukuja. Puolivuosikatsauksessa esitettävät konsernin 2015 luvut eivät ole vertailukelpoisia konsernin aikaisemman raportoinnin kanssa. Soveltuvin osin vertailukelpoisina vuoden 2015 lukuina esitetään konsernin liiketoimintaa harjoittavien yksiköiden Uutechnic Oy:n, Japrotek Oy Ab:n, Stelzerin Rührtechnik Int. GmbH:n sekä AP-Tela Oy:n yhteenlaskettuja lukuja. 2015 luvut ilman mainintaa vertailukelpoisuudesta ovat Uutechnic Oy:n lukuja.

KESKEISIMMÄT TAPAHTUMAT 1.1. – 30.6.2016

Toimitusjohtaja Martti Heikkilä toteaa, että yritysjärjestelyn seurauksena lokakuussa 2015 syntynyt uusi konserni Uutechnic Group on otettu hyvin vastaan markkinoilla. Asiakkaamme ovat osoittaneet luottamusta konsernimme kykyyn toimittaa laadukkaita prosessilaitteita, sekoittimia, vaativia isoja säiliöitä, kolonneja sekä näiden yhdistelmiä prosessiteollisuuteen. Järeät paksuseinämäiset hitsatut ja koneistetut teräsputket sekä telat paperi-, energia- ja nosturiteollisuuteen ovat löytäneet asiakkaansa. Konsernin tilauskanta on kehittynyt suotuisasti alkuvuoden aikana ja kaikki tytäryhtiöt tekivät positiivisen liiketuloksen kuuden kuukauden tarkastelujaksolla.

Konsernissa aloitetut toiminnan tehostamisohjelmat, joiden yhteenlaskettuna tavoitteena vuositasolla oli 1,5 milj. euron säästöt vuoteen 2015 verrattuna, ovat katsauskauden osalta toteutuneet suunnitelmien mukaan ja ohjelmia jatketaan edelleen. Konsernin prosessien läpikäyminen ja yksinkertaistaminen jatkuu edelleen.

Liiketoimintaympäristö on pysynyt globaalisti haastavana. Kilpailutilanne on edelleen kiristymässä tavanomaisilla säiliö- ja sekoitinmarkkinoilla, mutta vaativissa prosessiteollisuuden kohteissa asiakkaat luottavat kuitenkin kokemukseen ja vahvaan osaamiseen. Haastavassa liiketoimintaympäristössä kustannustehokkuutemme on jatkossakin oleellinen tekijä liiketoiminnan säilyttämiseksi kannattavana ja kilpailukykyisenä.

Uutechnic Group -konsernille tärkeistä toimialoista paperi- ja selluteollisuuden investoinnit luovat edelleen mahdollisuuksia uusille tilauksille, kun taas kaivosteollisuuden ja mineraalien jalostukseen kohdistuvia investointeja on vähän. Kemian- ja lannoiteteollisuudessa on käynnistymässä korvausinvestointeja kuten myös elintarvike- ja lääketeollisuudessa. Uutechnic Group -konsernilla on kuitenkin ketteränä toimijana mahdollisuudet kannattavaan liiketoimintaan haastavassakin markkinatilanteessa.

 

UUDET TILAUKSET JA TILAUSKANTA

Katsauskaudella konsernin tytäryhtiöt ovat saaneet useita merkittäviä uusia tilauksia ja tilauskanta katsauskauden lopussa oli hyvällä tasolla ollen 19,5 milj. euroa. Vertailukelpoinen edellisen vuoden tilauskanta oli 14,5 milj. euroa.

LIIKEVAIHTO

Konsernin katsauskauden liikevaihto oli 16,9 milj. euroa. Vertailukelpoinen edellisen vuoden liikevaihto oli 13,9 milj. euroa. Liikevaihdosta Suomen osuus oli 45 %, johon sisältyy myös ns. välillinen vienti. Muun Euroopan osuus liikevaihdosta oli 45 %, Aasian 9 % ja Pohjois-Amerikan 1 %.

 

TULOS JA KANNATTAVUUS

Konsernin katsauskauden liiketulos oli 1,06 milj. euroa (0,38 milj. euroa) ja katsauskauden tulos oli 0,70 milj. euroa (0,85 milj. euroa). Tulos osaketta kohti oli 0,01 euroa/osake. Konsernin kaikki liiketoimintayhtiöt tekivät katsauskaudella positiivisen liiketuloksen. Liiketulokseen vaikutti osaltaan se, että tilikaudella aloitetut tehostamisohjelmat ovat edenneet suunnitelmien mukaan.

 

RAHAVIRTA JA TASE

Konsernin katsauskauden liiketoiminnan rahavirta oli 0,74 milj. euroa (0,80 milj. euroa) ja investointien rahavirta oli -0,70 milj. euroa (0,00 milj. euroa). Pääosa investoinneista on AP-Tela Oy:n ja Japrotek Oy Ab:n käyttöomaisuusinvestointeja. Katsauskauden lopussa korollisten velkojen määrä oli 5,3 milj. euroa, josta 2 milj. euroa oli omistajilta saatua pääomalainaa. Konsernitaseen loppusumma oli 25,8 milj. euroa (7,1 milj. euroa).  Konsernin omavaraisuusaste oli 58,2 % (91,9 %).

 

MUUTOS KONSERNIRAKENTEESSA

Tilinpäätöksessä 2015 konserni ilmoitti tytäryhtiö Steva Oy:n suunnitellusta fuusiosta Uutechnic Oy:öön. Fuusio toteutettiin 30.6.2016. Konserni on päättänyt myös keskittää sekoitinvalmistuksen Suomessa Uuteenkaupunkiin. Asiasta on annettu pörssitiedote 21.6.2016.

 

TYTÄRYHTIÖT

AP-Tela Oy:n tilauskanta on ollut katsauskaudella hyvällä tasolla. AP-Tela sai mm. Valmetilta tammikuussa historiansa suurimman tilauksen, joka sisältää 27:n kokoluokaltaan mittavan kuivatustelan suunnittelun ja valmistuksen. Toimitus tapahtuu vuoden 2016 viimeisellä vuosineljänneksellä. AP-telan toiminnan kehittämisessä kiinnitetään erityisesti huomiota tuotannon läpimenoaikoihin. Alkuvuoden liikevaihto kasvoi ja liiketulos oli positiivinen.

Japrotek Oy Ab:n alkuvuosi 2016 oli haastava alhaisen tilauskannan vuoksi. Tilauskanta parani kesää kohti mentäessä merkittävästi. Japrotek Oy Ab sai merkittäviä tilauksia lannoiteteollisuuteen Kemapcolle Jordaniaan, mäntyöljytuotantoon asiakkaalle Ruotsiin, prosessilaitetilauksen suomalaiselta laitevalmistajalta ydinvoimateollisuuteen ja kiteytyslaitoksen avaimet käteen -periaatteella Kemiran Joutsenon tehtaalle. Toimitukset ulottuvat aina vuoteen 2018 saakka. Liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Alkuvuodesta käynnistetty kustannussäästöohjelma toteutui katsauskaudella suunnitelmien mukaan. Vuoden 2015 selvästi tappiollinen toiminta kääntyi alkuvuoden aikana positiiviseksi.

Stelzer Rührtechnik Int. GmbH:n haasteena on ollut kilpailun kiristyminen perinteisillä toimialueilla ja sekoitintoimitusten epätasainen jakautuminen alkuvuoden 2016 aikana. Yhtiö pystyi kuitenkin reagoimaan hiljaiseen alkuvuoteen kustannussäästöillä. Liikevaihto kasvoi ja liiketulos oli positiivinen.

Alkanut tilikausi oli Uutechnic Oy:lle hyvä, liikevaihto kasvoi isojen projektien puutteesta huolimatta. Kannattavuus on säilynyt erittäin hyvällä tasolla.

 

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS

Tutkimus ja tuotekehityskustannukset on käsitelty vuosikuluna. Konsernin tutkimus- ja kehitystoiminta on asiakaslähtöistä ja keskittyy pääasiassa asiakkaiden tuotantotulosten ja -prosessien kehittämiseen.

 

HENKILÖSTÖ

Uutechnic Group -konsernin henkilöstön määrä 30.6.2016 oli 189 henkilöä. Toimihenkilöitä oli 77 ja tuotannon työntekijöitä 112. Katsauskauden alussa henkilöstön määrä oli 179, lisäys johtuu tuotannon työntekijöiden määrän kasvusta.

 

HALLITUS JA TOIMITUSJOHTAJA

Yhtiökokous 28.4.2016 valitsi hallitukseen jatkamaan Sami Alatalon ja Jouko Peräahon sekä uusiksi jäseniksi Hannu Kottosen ja Kristiina Lagerstedtin. Valitut uudet jäsenet ovat yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista riippumattomia. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Jouko Peräaho ja varapuheenjohtajana Sami Alatalo.

Konsernin toimitusjohtajana on toiminut Martti Heikkilä 1.12.2015 alkaen. Konsernin varatoimitusjohtajana aloitti 18.1.2016 Ismo Haaparanta vastuualueenaan konsernin liiketoiminnan kehittäminen ja henkilöstöhallinto.

 

KATSAUSKAUDEN TAPAHTUMAT

Plc Uutechnic Group Oyj on julkaissut katsauskaudella seuraavat pörssitiedotteet:

12.01.2016 Ismo Haaparanta nimitetty Uutechnic Groupin varatoimitusjohtajaksi

14.01.2016 Suunnatun annin kaikki osakkeet merkitty

20.01.2016 Suunnatun annin osakkeet merkitty kaupparekisteriin

20.01.2016 Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10§:n mukainen ilmoitus omistusosuuden muutoksesta

26.01.2016 Japrotek Oy Ab käynnistää yt-neuvottelut

29.01.2016 Uutechnic Group toimittaa kuivausteloja Valmetille

11.02.2016 Ennakkotieto Uutechnic Groupin tuloksesta vuodelta 2015

17.02.2016 Japrotek Oy Ab:n yt-neuvottelut päätyivät

26.02.2016 Uutechnic Groupin alkuvuoden tilauskanta kehittynyt suotuisasti

11.03.2016 Plc Uutechnic Group Oyj:n tilinpäätöstiedote tilikaudelta 2015

07.04.2016 Plc Uutechnic Group Oyj:n vuosikertomus julkaistu

07.04.2016 Yhtiökokouskutsu

28.04.2016 Yhtiökokouksen päätökset

03.05.2016 Uutechnic Groupille tilauksia yli 5 miljoonalla

06.06.2016 Uutechnic Groupille merkittävä tilaus Kemiralta

06.06.2016 Plc Uutechnic Group Oyj:n hallitus päätti henkilöstölle ja johdolle suunnatusta osakeannista

21.06.2016 Uutechnic Group keskittää sekoitinvalmistuksen Suomessa Uuteenkaupunkiin

22.06.2016 Japrotek Oy Ab:n vuokranantaja vaihtui

 

LÄHIPIIRITAPAHTUMAT

Yhtiö tiedotti 22.6.2016 että konsernin tytäryhtiö Japrotek Oy Ab:n nykyinen vuokranantaja luopuu Pietarsaaressa sijaitsevasta kiinteistöstä ja uusi vuokranantaja on Uurec Holding Oy. Vuokrasopimuksen ehdot säilyivät muuttumattomina. Uurec Holding Oy:n omistavat Saola Invest Oy ja UuCap Oy, jotka ovat Sami Alatalon, Timo Lindströmin ja Jouko Peräahon määräysvallassa olevia yhtiöitä.

 

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

 

Katsauskauden alussa Plc Uutechnic Group Oyj:n osake- ja äänimäärä oli 25 963 210 kappaletta. Loppuvuonna 2015 toteutetun suunnatun annin osakkeet, yhteensä 30 000 000 kappaletta merkittiin kaupparekisteriin 20.1.2016, jonka jälkeen Plc Uutechnic Group Oyj:n osake- ja äänimäärä on yhteensä 55 963 210 osaketta ja ääntä.

30.6.2016 yhtiöllä oli 1380 osakkeenomistajaa, kun katsauskauden alussa osakkeenomistajia oli 1045.

Hallituksen, toimitusjohtajan ja johtoryhmän suora ja määräysvallassa olevien yhtiöiden kautta oleva osakeomistus katsauskauden lopussa oli yhteensä 22 393 000 osaketta, joka on 40,0 % koko osakemäärästä.

Plc Uutechnic Group Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on UUTEC ja ISIN-koodi on FI0009900708.

Katsauskaudella Plc Uutechnic Group Oyj ei ole maksanut osinkoja.

 

OSAKEANTIVALTUUTUS JA OSAKEANTI

Varsinainen yhtiökokous 28.4.2016 päätti, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden annista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Annettavien uusien osakkeiden määrä voi olla enintään 10 000 000 osaketta, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet.

Valtuutukseen kuuluvista osakkeista ja erityisistä oikeuksista voidaan suunnata yhtiön konsernin henkilöstölle ja yhtiön hallitukselle enintään 1 000 000 osaketta mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet. Näistä osakkeista, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet, enintään 200 000 voidaan suunnata yhtiön hallituksen jäsenille. Osakkeen merkintähinnan yhtiön konsernin henkilöstölle ja yhtiön hallitukselle suunnatussa annissa tulee olla vähintään yhtiön osakkeen markkinahinta vähennettynä 10 %:lla ja annettujen erityisten oikeuksien perusteella merkittäessä vähintään markkinahinta. Markkinahinta on osakeantipäätöstä tai erityisten oikeuksien liikkeeseenlaskupäätöstä edeltäneen kalenterikuukauden ajalta laskettu yhtiön osakkeen keskimääräinen hinta Nasdaq Helsingin Pörssin kaupankäynnissä. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista muista osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.

 

Yhtiö tiedotti 6.6.2016 että hallitus on päättänyt yllä mainitusta henkilöstön ja yhtiön johdon osakeannista. Uusien osakkeiden merkintäaika alkoi 20.6.2016 ja päättyi 12.8.2016.

 

HALLINNOINTI

Plc Uutechnic Group Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n 1.10.2015 antamaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2015 alkaen 1.1.2016

 

MERKITTÄVÄT RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT SEKÄ NIIDEN HALLINTA

Uutechnic Groupin tuotteiden kysyntä on riippuvaista maailmantalouden ja asiakastoimialojen suhdanteista ja kehityksestä ja se muodostaa yleisen ulkopuolisen riskin toiminnalle. Kysynnän vaihtelujen sisältämää riskiä pyritään tasaamaan suuntaamalla konsernin myyntitoimintaa eri markkina-alueiden ja asiakastoimialojen suhdanteiden mukaisesti.

Konsernin emoyhtiön hallituksen mukaan muut merkittävät riskit ja epävarmuustekijät konsernin osalta liittyvät ainakin seuraaviin seikkoihin:

 

  • Konsernin aiemmin tappiollisesti toimineiden yksiköiden voitollinen liiketoiminta edellyttää jatkuvaa kilpailukyvyn parantamista ja riittävien liiketoimintavolyymien saavuttamista sekä toiminnan kehityksen ja toimintojen yhdistämisen jatkumista onnistuneesti.

 

  • Osa konsernin liiketoiminnasta koostuu suurista tai suurehkoista projektitoimituksista. Suuret ja monimutkaiset projektit sisältävät riskin siitä, että hankkeen tulevia kustannuksia ja toimituksen mahdollisesti sisältämiä muita riskejä ei pystytä tarjousvaiheessa arvioimaan riittävän tarkasti, jolloin projektin tulos saattaa osoittautua odotettua heikommaksi.

 

  • Rahoitusmarkkinoiden haitallisilla muutoksilla voi olla vaikutusta asiakkaiden investointien rahoitukseen konsernin tulokseen sekä konsernin oman ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen saatavuuteen kilpailukykyisin ehdoin.

 

Riskejä vastaan pyritään suojautumaan kaikin käytettävissä olevin keinoin, jotka ovat kohtuudella toteutettavissa. Suojautumiskeinoja ovat esim. kannattavuuden ja tuottavuuden nostamiseen tähtäävien toimenpiteiden tekeminen, henkilöstön koulutus, toimintaohjeet, vakuutukset, kaupallisten sopimusten ehtojen kriittinen tarkastelu ja toiminnan jatkuva systemaattinen seuranta.

 

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Vuoden 2016 tärkeimpänä tavoitteena on nostaa konsernin kaikkien yksiköiden tuloksentekokykyä ja yhtenäistää yrityskulttuuria ja toimintatapoja.

Tilauskannan positiivisen kehityksen ja tehostamisohjelmien ansiosta konsernin liikevaihdon arvioidaan tilikaudella 2016 ylittävän 35 milj. euroa, kaikkien yksiköiden liiketuloksen arvioidaan olevan positiivinen ja konsernin liiketuloksen olevan n. 2,2 – 2,4 milj. euroa.

 

KATSAUSKAUDEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

16.8.2016 yhtiö tiedotti, että se aikaistaa puolivuosikatsauksen julkistamista ja julkistaa puolivuosikatsauksen 17.8.2016.

 

LAATIMISPERIAATTET

Puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 standardin mukaisesti. Puolivuosikatsaus ei sisällä tilinpäätöksessä esitettäviä liite- tai muita tietoja täydellisinä, joten puolivuosikatsausta tulee lukea yhdessä vuoden 2015 tilinpäätöksen kanssa.

Puolivuosikatsaus on laadittu noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2015 on esitetty.

Puolivuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Luvut ovat tuhansina euroina, jollei muuta ole mainittu.

Konsernissa tilikaudella 2015 tehty yritysjärjestely käsiteltiin konsernin IFRS tilinpäätöksessä ns. käänteisenä hankintana. Tämän vuoksi konsernin puolivuosikatsauksessa 30.6.2016 edellisen vuoden vertailuluvut ovat Uutechnic Oy:n lukuja.

 

 

KONSERNIN TUNNUSLUVUT   
 1.1.-30.6.161.1.-30.6.151.1.-31.12.15
1 000 EUR6 kk6 kk12 kk
   
Liikevaihto, jatkuvat toiminnot16 9421 6818 859
Liikevoitto/-tappio, jatkuvat toiminnot1 0653791 186
% liikevaihdosta6,322,513,4
Voitto/tappio ennen veroja, jatkuvat toiminnot702379810
% liikevaihdosta4,122,59,1
Tilikauden voitto/tappio lopetetuista toiminnoista0551245
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva osuus tilikauden tuloksesta705930987
% liikevaihdosta4,255,311,1
Oman pääoman tuotto (ROE), %14,214,012,4
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %11,017,913,5
Omavaraisuusaste, %58,291,968,0
Current ratio1,3-1,31,4
Nettovelkaantumisaste (net gearing)46,7-81,350,5
Bruttoinvestoinnit703041
% liikevaihdosta4,10,00,0
Tilauskanta, jatkuvat toiminnot19 495011 680
Taseen loppusumma25 83829722 179
Henkilöstön lukumäärä tilikauden lopussa19514179

 

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS
1 000 EUR1.1.-30.6.20161.1.-30.6.20151.1.-31.12.2015
6 kk6 kk12 kk
JATKUVAT TOIMINNOT   
   
LIIKEVAIHTO16 9421 6818 859
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos1 12452-477
Valmistus omaan käyttöön68200
Liiketoiminnan muut tuotot601234
Materiaalit ja palvelut9 5977053 522
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut5 5584502 481
Poistot27426137
Liiketoiminnan muut kulut2 3141861 089
LIIKEVOITTO/LIIKETAPPIO1 0653791 186
    
Yrityshankinnoista ja -myynneistä aiheutuneet poistot ja arvonalentumiset228076
Rahoituskulut1350300
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA702379810
    
Tuloverot-382102
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA705297709
LOPETETUT TOIMINNOT   
Tilikauden voitto/tappio lopetetuista toiminnoista0551245
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO705848954
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT   
Muuntoerot ulkomaisista yksiköistä0033
MUUT LAAJAN TULOKSEN ERÄT, NETTO0033
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ705848987
TILIKAUDEN VOITON/TAPPION JAKAUTUMINEN:
Emoyhtiön omistajille705297709
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN:
Emoyhtiön omistajille705848987

 

 

Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:   
Tulos/osake, laimentamaton, jatkuvat toiminnot0,012 965,610,02
Tulos/osake, laimennettu, jatkuvat toiminnot0,012 965,610,02
Tulos/osake, laimentamaton, lopetetut toiminnot0,005 510,960,01
Tulos/osake, laimennettu, lopetetut toiminnot0,005 510,960,01
Tulos/osake, laimentamaton, tilikauden tulos0,018 476,570,03
Tulos/osake, laimennettu, tilikauden tulos0,018 476,570,03
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä
-laimentamaton55 963 21010029 516 938
-laimennettu55 963 21010029 516 938

 

KONSERNIN TASE, IFRS
1 000 EUR30.6.201630.6.201531.12.2015
   
VARAT
PITKÄAIKAISET VARAT
Aineettomat hyödykkeet2 12652 262
Liikearvo3 53403 534
Aineelliset hyödykkeet5 6301425 295
Myytävissä olevat sijoitukset25025
PITKÄAIKAISET VARAT11 31514711 115
LYHYTAIKAISET VARAT   
Vaihto-omaisuus3 9052982 684
Myyntisaamiset ja muut saamiset4 0924251 223
Saamiset pitkäaikaishankkeista asiakkailta5 82806 478
Tuloverosaaminen15300
Rahat ja pankkisaamiset545686679
LYHYTAIKAISET VARAT14 5231 40811 063
MYYTÄVÄNÄ OLEVAT PITKÄAIKAISET VARAT05 5370
VARAT25 8387 09222 179
OMA PÄÄOMA JA VELAT
OMA PÄÄOMA   
Osakepääoma2 872172 872
Ylikurssirahasto606
Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot6 12006 120
Muuntoerot33033
Kertyneet voittovarat1 1776 0206 126
Jakautumisessa siirtyvät voittovarat00-5 654
OMA PÄÄOMA10 2086 0379 504
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA   
Laskennallinen verovelka4740525
Pääomalainat2 00002 000
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma2 0002 000
Pitkäaikaiset varaukset2980263
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA4 77204 788
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA   
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma1 31001 482
Ostovelat ja muut velat9 5488086 360
Tuloverovelka02010
Lyhytaikaiset varaukset01435
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA10 8588427 887
MYYTÄVÄNÄ OLEVAT KOROLLISET JA KOROTTOMAT VELAT   
Myytävänä olevat korottomat velat02140
MYYTÄVÄNÄ OLEVAT KOROLLISET JA KOROTTOMAT VELAT02140
OMA PÄÄOMA JA VELAT25 8387 09222 179
Pääomalaina: Vuonna 2015 tehdyssä rahoitusjärjestelyssä Hannu Laakkosen ja Mikko Laakkosen antamat lainat yhteensä 2 milj. euroa muunnettiin vakuudettomiksi pääomalainoiksi. Lainat ovat osakeyhtiölain 12 luvun mukaisia pääomalainoja, joiden pääoman lyhennys ja koron maksu voi tapahtua ainoastaan osakeyhtiölaissa säädettyjen edellytysten täyttyessä. Lainaehtojen mukaan lainat maksetaan takaisin kertasuorituksena 31.12.2019. Yhtiöllä on kuitenkin oikeus lyhentää lainoja ennenaikaisesti. Lainojen maksamattomalle pääomalle kertyy kiinteä 4 % vuotuinen korko. Osiin lainoista, yhteenlasketulta pääomaltaan 1 milj. euroa, liittyy erityinen vaihto-oikeus. Siltä osin kuin näistä lainoista on 31.12.2017 maksamatta pääomaa, niin lainanantajilla on oikeus muuttaa pääoma kokonaan tai osittain yhtiön osakkeisiin arvolla 0,25 euroa. Vaihto-oikeus perustuu yhtiön yhtiökokouksen 14.4.2015 antamaan osakeantivaltuutukseen.

 

RAHOITUSLASKELMA, IFRS
1 000 EUR1.1.-30.6.20161.1.-30.6.20151.1.-31.12.2015
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA
Jatkuvien toimintojen tulos ennen veroja702379810
Lopetettujen toimintojen tulos ennen veroja0704306
Oikaisut:
Suunnitelman mukaiset poistot27440151
Yrityshankinnoista ja -myynneistä aiheutuneet poistot ja arvonalentumiset228076
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua-70-164-499
Rahoitustuotot ja -kulut135-17191
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta1 269788936
Käyttöpääoman muutos:000
Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos-2 308-200-745
Vaihto-omaisuuden muutos-1 220-78297
Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos3 238294-602
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja979803-115
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista-125-14-49
Saadut korot ja muut rahoitustuotot liiketoiminnasta091246
Maksetut välittömät verot-113-81-176
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA741799-94
 
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-7020-42
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot0025
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA-7020-16
 
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA
Maksullinen osakeanti001 500
Maksetut osingot0-700-700
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut-6050-2 750
Lyhytaikaisten lainojen nostot43402 000
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA-172-70050
 
Laskelman mukainen rahavarojen muutos-13399-61
Rahavarat tilikauden alussa679587587
00438
Jakautumisen yhteydessä siirtyneet rahavarat00-286
Rahavarat tilikauden lopussa545686679
Taseen mukainen rahavarojen muutos-13399-61

 

 

KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET, IFRS
 
1 000 EUR
Oman pääoman muutos 1.1.-30.6.2016Osake-pääomaYlikurssirahastoSijoitetun vapaan oman pääoman rahastoVararahastoMuuntoerotVoittovaratYhteensä
Oma pääoma yhteensä tilikauden alussa2 87266 1200334729 504
Laaja tulos
Tilikauden tulos0705705
Muuntoerot000
Tilikauden laaja tulos yhteensä 0  0705705
Liiketoimet omistajien kanssa       
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä0000000
Oma pääoma yhteensä tilikauden lopussa2 87266 1200331 17710 208
        
Oman pääoman muutos 1.1.-30.6.2015Osake-pääomaYlikurssirahastoSijoitetun vapaan oman pääoman rahastoVararahastoMuuntoerotVoittovaratYhteensä
Oma pääoma yhteensä tilikauden alussa1700005 8725 889
Laaja tulos
Tilikauden tulos848848
Muuntoerot0
Tilikauden laaja tulos yhteensä00000848848
Liiketoimet omistajien kanssa       
Osingonjako 0-700-700
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä00000-700-700
Oma pääoma yhteensä tilikauden lopussa1700006 0206 037
Oman pääoman muutos 1.1.-31.12.2015Osake-pääomaYlikurssirahastoSijoitetun vapaan oman pääoman rahastoVararahastoMuuntoerotVoittovaratYhteensä
Oma pääoma yhteensä tilikauden alussa1700005 8725 889
Laaja tulos
Tilikauden tulos0954954
Muuntoerot33033
Tilikauden laaja tulos yhteensä 0  33954987
Liiketoimet omistajien kanssa       
Osingonjako  -700-700
Osakeanti  1 5001 500
Osakevaihto  7 6807 680
Transaktiomenot omasta pääomasta  -159-159
Käänteisen hankinnan kirjaukset2 8556-2 901000-40
Jakautumisessa siirtyvät erät     -5 654-5 654
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä2 85566 12000-6 3542 627
Oma pääoma yhteensä tilikauden lopussa2 87266 1200334729 504

 

 

 

VAKUUDET JA VASTUUT
Vakuudet ja vastuut
 
EUR
 30.6.201631.12.2015
Annetut vakuudet
 
Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä tai osakkeita 
Rahalaitoslainat2 0002 267
Tililuotot1 6061 215
Yhteensä3 6063 482
 
Rahalaitoslainojen vakuutena on sekä kiinnityksiä että osakepantteja. Osakepantit ovat tytäryhtiöosakkeita.
 
Velkojen ja pankkitakausten sekä pankkitakauslimiitin vakuudeksi annetut kiinnitykset
Vakuudeksi annetut kiinteistökiinnitykset4 7434 743
Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset22 23817 238
Yhteensä26 98121 981
 
Muut omasta puolesta annetut vakuudet
Talletukset99
Yhteensä99
 
Muut annetut vakuudet
 
Plc Uutechnic Group Oyj on antanut vakuudeksi tytäryhtiöidensä AP-Tela Oy:n, Japrotek Oy:n, Uutechnic Oy:n ja Stelzer Rührtechnik International GmbH:n osakekannat.
 
Vastuusitoumukset ja muut vastuut
 
Pankkitakaukset
Pankkitakauslimiitit yhteensä7 1727 443
Pankkitakauslimiiteistä käytössä5 2175 235
 
Muiden kuin rahoitusleasingsopimusten vastuut
Alle vuoden sisällä erääntyvät2323
1-5 vuoden sisällä erääntyvät2727
Yhteensä5050
Muut kuin rahoitusleasingsopimukset sisältävät pääasiassa lyhytaikaisia IT-laitteiden ja -ohjelmistojen leasingsopimuksia. Leasingsopimusten ehdot ovat tavanomaisia käyttöleasingsopimusten ehtoja.
IFRIC 4:n mukaiset järjestelyt
Konsernissa ei ole IFRIC 4:n tarkoittamia järjestelyjä.
Muut vuokrasopimukset
Konserni on vuokrannut käyttöönsä tuotanto- ja toimistorakennuksia erityyppisin purettavissa olevin vuokrasopimuksin.
Vuokravastuut
Alle vuoden sisällä erääntyvät560552
1-5 vuoden sisällä erääntyvät2 2382 209
Myöhemmin erääntyvät3 1343 134
Yhteensä5 9315 895
   
Yhtiö tiedotti 22.6.2016 että konsernin tytäryhtiö Japrotek Oy Ab:n nykyinen uusi vuokranantaja on Uurec Holding Oy. Uurec Holding Oy:n omistavat Saola Invest Oy ja UuCap Oy, jotka ovat Sami Alatalon, Timo Lindströmin ja Jouko Peräahon määräysvallassa olevia yhtiöitä. Uudenkaupungin kiinteistö on vuokrattu UuCap Oy:ltä, joka on Timo Lindströmin ja Jouko Peräahon määräysvallassa oleva yhtiö.
 
Muut omasta puolesta annetut vastuusitoumukset
Asiakkaille ja toimittajille annetut takaukset57050
Pankkitakauslimiittien vakuudeksi annetut takaukset7 1727 443
Lainojen vakuudeksi annetut takaukset3 6063 482
Vuokratakausten vakuudeksi annetut vastatakaukset410410
Yhteensä11 75811 385

 

 

 

Uudessakaupungissa 17.8.2016

 

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ

Hallitus

 

Lisätietoja:

Jouko Peräaho, hallituksen puheenjohtaja +358 500 740808

www.uutechnicgroup.fi

 

Uutechnic Groupin toiminta-ajatuksena on asiakkaan kilpailukyvyn parantaminen tarjoamalla heille edistyksellisiä prosessiteknisiä ratkaisuja sekä ainutlaatuista palvelukonseptia maailmanlaajuisesti. Tuotevalikoimaan kuuluvat mm. sekoittimet, erityyppiset paineastiat, prosessi- ja varastosäiliöt, reaktorit ja lämmönvaihtimet sekä erityyppiset pitkät hitsatut ja koneistetut pyörähdyskappaleet kuten telat, sylinterit, putket ja kartiot.

Tärkeimmät teollisuudenalat ovat hydrometallurgia, kaivos-, sellu-, paperi-, elintarvike-, lannoite-, ja muu kemianteollisuus sekä ympäristöteknologia.

Konsernin emoyhtiö on Plc Uutechnic Group Oyj ja tytäryhtiöt ovat AP-Tela Oy, Japrotek Oy Ab, Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH.