Plc Uutechnic Group Oyj: Puolivuosikatsaus 1.1.-30.6.2020

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ SISÄPIIRITETO 20.7.2020 klo 9:00

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2020

Oikeansuuntainen kehitys jatkuu

UTG konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto 1.1.- 30.6.2020 oli 8,1 milj. euroa (7,8 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 3,5%. Liikevoitto koheni 0,4 milj. euroon (0,04 milj. euroa), liikevoittoprosentti oli 5,0 % (0,5%).  Tilauskanta 30.6.2020 oli 7,2 milj. euroa (8,5 milj. euroa). Osakekohtainen tulos jatkuvista liiketoiminnoista oli 0,01 euroa/osake (0,00 euroa/osake).

Avainlukuja, jatkuvat toiminnot  T EUR1-6 2020
6 kk
1-6 2019
6 kk
4-6 2020
3 kk
4-6 2019
3 kk
 1 - 12 2019
12 kk
Liikevaihto8 0797 8064 1674 03516 849
Liikevoitto/-tappio40641363230881
Liikevoitto/-tappio %5,0 %0,5 %8,7 %5,7 %5,2 %
      
Tilauskanta katsauskauden lopussa7 1978 5297 1978 5296 214
Tilauskertymä8 9849 6154 9455 71216 273

TOIMITUSJOHTAJA JOUKO PERÄAHO:

Vuoden ensimmäinen puolisko on sujunut kohtuullisen hyvin. Koronapandemia ei ainakaan toistaiseksi ole vaikeuttanut merkittävästi toimintaamme. Tuotanto on pysynyt puhtaana pandemiasta ja etätyöt ovat sujuneet hyvin. Matkustusrajoitteet ovat kuitenkin vaikeuttaneet suunniteltua uusasiakashankintaa. Pandemiaan varautuminen jatkuu.

Tilauskertymä ja tilauskanta ovat vahvistuneet vuodenvaihteesta ja maaliskuun lopusta. Työkuorma jakautui kesää kohden paremmin. Uuden integroidun tietojärjestelmähankkeen käyttöönotto on alkanut ja jatkuu edelleen koko loppuvuoden. Nyt voidaan jo todeta, että tietojärjestelmäinvestoinnin vaikutus toimintaamme tulee olemaan erittäin suuri. Brändiuudistus on toteutettu ja uudet kotisivut on otettu käyttöön. Kotisivujen päivitys jatkuu uusilla kieliversioilla sekä mm. sekoittimien virtauskuva-animaatioilla.

Yhtiökokous siirrettiin alkuperäisestä ajankohdasta ja suunnitellusta paikasta, ja pidettiin Uudessakaupungissa 30.6. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2015 yritysjärjestelyjen jälkeen ensimmäisen osingonjakoehdotuksen.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Koronapandemian vaikutuksia on erittäin vaikea arvioida lyhyelläkään tähtäimellä. Pitkien hankintaketjujen haasteellisuus tuli koronapandemian ansiosta useilla toimialoilla vahvasti esille. Pandemia on vähentänyt kulutuskysyntää erityisesti palveluissa, osa teollisuudesta ottaa iskut vastaan myöhemmin. UTG jatkaa kohtuullisen vahvalla ja tasapainoisella tilauskannalla suunnitellusti eteenpäin.

Yhtiö toistaa vuoden vaihteen näkymänsä, jossa olemme kannattavampia jo kuluvana vuonna, mutta suurempaan kasvu- ja kannattavuusloikkaan uskomme vasta vuoden 2020 jälkeen.

UUDET TILAUKSET JA TILAUSKANTA 

UTG konsernin tilauskertymä katsauskaudella oli 9,0 milj. euroa (9,6 milj. euroa). Konsernin tilauskanta oli 7,2 milj. euroa (8,5 milj. euroa). Tilauskanta ulottuu vuoteen 2021 saakka.

LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS

UTG konsernin liikevaihto oli 8,1 milj. euroa kasvaen 3,5% vertailuvuoteen nähden (7,8 milj. euroa). Liikevoitto oli 0,4 milj. euroa parantuen selvästi viime vuoteen nähden (0,04 milj. euroa). Liikevoittoprosentti oli 5,0% (0,5%). Tietojärjestelmähankkeen mahdollistamat kustannussäästöt eivät ole vielä toteutuneet.

Liikevaihdosta Suomen osuus oli 17 %, muun Euroopan 64 %, Aasian 17 % ja Pohjois-Amerikan 2 %.

RAHOITUSASEMA JA MAKSUVALMIUS

Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 17,7 milj. euroa (18,6 milj. euroa). Konsernin korollisten velkojen kokonaismäärä oli 2,5 milj. euroa (3,7 milj. euroa). Korollisiin velkoihin sisältyy IFRS16 mukaista käyttöoikeusomaisuuserien pitkäaikaista vuokrasopimusvelkaa 1,0 milj. euroa ja lyhytaikaista vuokrasopimusvelkaa 0,2 milj. euroa.  Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 1,1 milj. euroa (1,4 milj. euroa).

Konsernin omavaraisuusaste katsauskauden päättyessä ja vuodelta 2019 heinäkuussa 2020 maksettava osinko 0,01 € osakkeelta huomioiden oli 71,8 prosenttia (62,2 prosenttia) ja nettovelkaantumisaste (net gearing) oli -1,0 prosenttia (13,5 prosenttia). Nettovelkaantumisasteessa ei ole huomioitu pääomalainasaamista. Konsernin rahavarat olivat katsauskauden lopussa 2,6 milj. euroa.

Uutechnic Groupin taseen pitkäaikaiset varat ovat yhteensä 9,8 milj. euroa (9,4 milj. euroa).

OMA PÄÄOMA

Konsernin oma pääoma vuodelta 2019 heinäkuussa 2020 maksettava osingonjako huomioiden oli katsauskauden päättyessä 11,4 milj. euroa (10,4 milj. euroa).

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS SEKÄ INVESTOINNIT

Tuotekehityksen painopisteenä on ollut tuotevalikoiman tuotteistaminen osana uutta digitaalista yritysinfrastruktuuria. Tutkimus on keskittynyt asiakastutkimuksiin ja myynnin kehittämiseen.

Katsauskaudella kuluksi kirjatut tutkimus- ja tuotekehityskulut olivat 0,1 milj. euroa.

Kuluvalla tilikaudella investoinnit ja koulutus uuteen liiketoimintajärjestelmään ovat jatkuneet. Vanhoista järjestelmistä vapaudutaan loppuvuoden aikana. Hanke on edelleen pysynyt budjetissa. Brändiuudistus jalkautettiin ja uudet kotisivut on otettu käyttöön. Merkittäviä laite- tai koneinvestointeja ei alkuvuoden aikana ole toteutettu.

Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 0,3 milj. euroa (0,5 milj. euroa).

HENKILÖSTÖ

UTG konsernin jatkuvien toimintojen henkilömäärä oli katsauskauden päättyessä 91 (89). Toimihenkilöitä oli 52 (50) ja tuotannon työntekijöitä 39 (39). Suomessa henkilöstöstä työskenteli 29 henkilöä ja Saksassa 62.

VASTUULLISUUS

Vastuullisuus on UTG konsernin kestävän ja kilpailukykyisen liiketoiminnan perustekijä. Taloudellinen ja sosiaalinen vastuu sekä tuote- ja ympäristövastuu rakentavat kestävää tulevaisuutta asiakkaillemme, henkilöstöllemme, sijoittajillemme, tavarantoimittajillemme ja muille sidosryhmillemme.

Tarjoamme sekoitusteknologiaa, joka mahdollistaa asiakkaidemme prosessien kestävän elinkaaren ja parantaa prosessien energiatehokkuutta. Teknologiamme avulla asiakkaamme voivat tuottaa parhaan mahdollisen prosessituloksen kuluttaen mahdollisimman vähän energiaa ja materiaaleja.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Plc Uutechnic Group Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on 56 501 730 osaketta ja ääntä. 30.6.2020 yhtiöllä oli 1625 rekisteröityä osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröityjä osakkeita oli 468 101 osaketta.

Hallituksen, toimitusjohtajan ja johtoryhmän suora ja määräysvallassa olevien yhtiöiden kautta oleva osakeomistus oli yhteensä 10 844 476 osaketta, joka on 19,19 % koko osakemäärästä.

Hallituksen jäsenillä, toimitusjohtajalla, varatoimitusjohtajalla tai muilla konsernin johtoryhmän jäsenillä ei ole yhtiön osakejohdannaisiin kannustusjärjestelmiin perustuvia omistuksia tai oikeuksia.

Plc Uutechnic Group Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on UUTEC ja ISIN-koodi on FI0009900708.

OSINGONJAKO

Yhtiökokous 30.6.2020 päätti jakaa osinkoa yhtiökokouksen vahvistaman taseen 31.12.2019 perusteella 0,01 euroa osaketta kohti.

OSAKEANTIVALTUUTUS

Varsinainen yhtiökokous 30.6.2020 päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden annista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Annettavien uusien osakkeiden määrä voi olla enintään 10 000 000 osaketta, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen.  Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, ellei yhtiökokous muuta tai peruuta valtuutusta sitä ennen. Valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmin myönnetyt käyttämättä olevat osakeantivaltuutukset.

HALLITUS, YHTIÖN JOHTO SEKÄ TILINTARKASTAJAT

Varsinainen yhtiökokous 30.6.2020 valitsi Hannu Kottosen ja Jouko Peräahon jatkamaan hallituksen jäseninä sekä uudeksi hallituksen jäseneksi Carl Johan Slotten. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Kottonen.

Toimitusjohtajana on toiminut 9.3.2017 alkaen Jouko Peräaho.

Konsernin tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Osmo Valovirta, KHT.

Yhtiö noudattaa NASDAQ Helsingissä listattujen yhtiöiden noudatettavaksi annettua Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2020

MERKITTÄVÄT RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT SEKÄ NIIDEN HALLINTA

UTG konsernin tuotteiden kysyntä on riippuvaista maailmantalouden ja asiakastoimialojen suhdanteista ja kehityksestä, mikä muodostaa yleisen ulkopuolisen riskin toiminnalle. Kysynnän vaihtelujen sisältämää riskiä pyritään tasaamaan suuntaamalla konsernin myyntitoimintaa eri markkina-alueiden ja asiakastoimialojen suhdanteiden mukaisesti.

Konsernin emoyhtiön hallituksen mukaan muut merkittävät riskit ja epävarmuustekijät konsernin osalta liittyvät ainakin seuraaviin seikkoihin: 

Konsernissa jatketaan toimintojen yhdistämisprosesseja ja tunnistettujen synergiaetujen toteuttamista kannattavuuden parantamiseksi. On mahdollista, että kaikkia tunnistettuja synergiaetuja ei saavuteta tai prosesseissa epäonnistutaan.    

Konsernin tavoitteena on kasvaa orgaanisesti ja yritysostoin. Ei ole varmuutta siitä, että konserni pystyy löytämään sopivia ostokohteita, hankkimaan kauppojen edellyttämää rahoitusta tai ostamaan yrityksiä tyydyttävin ehdoin.    

Vuoden 2015 yritysjärjestelyn yhteydessä maksettu kauppasumma ja sen perusteella syntynyt liikearvo sisältää edelleen riskejä toteutuneiden yritysmyyntien jälkeenkin. Yhtiön liikearvon testaamiseksi tekemät laskelmat perustuvat johdon laatimiin taloudellisiin ennusteisiin ja olettamuksiin.

Osa konsernin liiketoiminnasta koostuu suurista tai suurehkoista projektitoimituksista. Suuret ja monimutkaiset projektit sisältävät riskin siitä, että hankkeen tulevia kustannuksia ja toimituksen mahdollisesti sisältämiä muita riskejä ei pystytä tarjousvaiheessa arvioimaan riittävän tarkasti, jolloin projektin tulos saattaa osoittautua odotettua heikommaksi. Laajojen projektien sopimuksissa esimerkiksi viivästymisistä tai suorituskykypuutteista johtuvat vahingonkorvausvaatimukset voivat olla merkittäviä.

Rahoitusmarkkinoiden haitallisilla muutoksilla voi olla vaikutusta konsernin tulokseen sekä konsernin oman ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen saatavuuteen kilpailukykyisin ehdoin. Kansainvälisen talouden epävarmuus voi johtaa maksuviivästyksiin ja lisätä luottotappioiden riskiä.

Japrotek Oy Ab:n osake-enemmistön kauppaan liittyen UTG konserninin sisäistä saatavista ja takausvastuista tuli ulkoisia saatavia ja vastuita. On mahdollista, että saatavista tai takausvastuista syntyy ajan myötä luottotappioita tai maksuvelvoitteita.

Kansainvälisen liiketoiminnan kannalta ulko-, kauppa- ja valuuttapolitiikka, niihin liittyvät kansainväliset sopimukset sekä eri valtioiden protektionistiset toimet, tullit, verot tai veronluonteiset maksut voivat muuttaa kilpailutilannetta joillakin markkinoilla. Viime aikoina poliittiset riskit ovat kasvaneet ja on mahdollista, että kilpailu joillakin nykyisillä tai uusilla markkinoilla hankaloituu.

Kulkutaudit, pandemiat, äärimmäiset sääilmiöt tai muut katastrofit ovat yleistyneet. On mahdollista, että edellä mainituista syistä toiminta joissakin maissa tai maanosissa vaikeutuu suoraan tai välillisesti nopeastikin. 

Merkittäviä riskejä vastaan pyritään suojautumaan kaikin käytettävissä olevin keinoin, jotka ovat kohtuudella toteutettavissa. Suojautumiskeinoja ovat mm. kannattavuuden ja tuottavuuden nostamiseen tähtäävät toimenpiteet, henkilöstön koulutus, toimintaohjeet, vakuutukset, valmiussuunnitelmat, kaupallisten sopimusten ehtojen kriittinen tarkastelu sekä toiminnan systemaattinen seuranta ja kehittäminen.

KATSAUSKAUDELLA JULKAISTUT PÖRSSI- JA LEHDISTÖTIEDOTTEET

Pörssitiedotteet:

29.01.2020       Uutechnic Group terävöittää organisaatiotaan

20.02.2020       Uutechnic Group konserni muuttaa nimensä UTG Mixing Groupiksi

25.02.2020       Plc Uutechnic Group Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuulta 2019

25.02.2020       UTG Mixing Group vahvistaa strategiaansa vuosille 2020-2022 ja taloudelliset tavoitteet

04.03.2020       Kutsu Plc Uutechnic Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

04.03.2020       Konsernitilinpäätös, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkka- ja palkkioselvitys 2019 on julkaistu

18.03.2020       Varsinaisen yhtiökokouskutsun peruminen

27.04.2020       Plc Uutechnic Group Oyj: liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2020

08.06.2020       Kutsu Plc Uutechnic Group Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

30.06.2020       Varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset

Lehdistötiedotteet:

16.7.2020         UTG Mixing Groupille merkittävä tilaus

LAATIMISPERIAATTEET

Puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 standardin mukaisesti. Puolivuosikatsaus ei sisällä tilinpäätöksessä esitettäviä liite- tai muita tietoja täydellisinä, joten puolivuosikatsausta tulee lukea yhdessä vuoden 2019 tilinpäätöksen kanssa. Puolivuosikatsaus on laadittu noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2019 on esitetty. Puolivuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Vuonna 2020 konsernin koko toiminta kuuluu jatkuviin liiketoimintoihin ja vuodelta 2020 raportoidut luvut ovat vain jatkuvien toimintojen lukuja. Tuloslaskelman vertailuluvuissa 3.6.2019 myydyn AP-Tela Oy:n tulos näytetään yhdellä rivillä lopetetuissa liiketoiminnoissa.

Tilinpäätöksen 31.12.2019 laatimisen yhteydessä havaittiin puolivuosikatsauksessa 30.6.2019 raportoiduissa luvuissa virhe laskennallisten verojen kohdistamisessa lopetetuille liiketoiminnoille. Lopetetuille toiminnoille oli kohdistettu laskennallista verovelkaa liian vähän 294 tuhatta euroa. Korjauksen jälkeen lopetettujen toimintojen tulos 30.6.2019 parani 294 tuhatta euroa ollen -30 tuhatta euroa. Korjauksen positiivinen vaikutus konsernin omaan pääomaan ja tilikauden tulokseen 30.6.2019 oli vastaavasti 294 tuhatta euroa. Korjaus vaikutti myös tunnuslukuihin. Konsernin korjattu puolivuosikatsaus julkaistiin kokonaisuudessaan tilinpäätöstiedotteen liitteenä 25.2.2020.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS   
1 000 EUR1.1.-30.6.20201.1.-30.6.20191.1.-31.12.2019
    
JATKUVAT TOIMINNOT6 kk6 kk12 kk
    
LIIKEVAIHTO8 0797 80616 849
Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos-14-282-525
Liiketoiminnan muut tuotot582117
Materiaalit ja palvelut-3 348-3 087-6 829
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut-2 996-2 918-5 860
Poistot-238-222-447
Liiketoiminnan muut kulut-1 136-1 258-2 425
LIIKEVOITTO/LIIKETAPPIO40641881
    
Rahoitustuotot650129
Rahoituskulut-68-83-148
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA403-42862
    
Tuloverot-86-86215
    
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA316-1271 077
    
LOPETETUT TOIMINNOT   
Tilikauden voitto/tappio lopetetuista toiminnoista0-30-33
    
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO316-1571 044
    
    
TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ316-1571 044
    
TILIKAUDEN VOITON/TAPPION JAKAUTUMINEN:   
Emoyhtiön omistajille316-1271 077
    
TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN:   
Emoyhtiön omistajille316-1571 044
    
    
Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos:   
Tulos/osake, laimentamaton, jatkuvat toiminnot0,010,000,02
Tulos/osake, laimennettu, jatkuvat toiminnot0,010,000,02
Tulos/osake, laimentamaton, tilikauden tulos0,010,000,02
Tulos/osake, laimennettu, tilikauden tulos0,010,000,02
    
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä   
-laimentamaton56 501 73056 501 73056 501 730
-laimennettu56 501 73056 501 73056 501 730


KONSERNIN TASE, IFRS   
    
1 000 EUR30.6.202030.6.201931.12.2019
    
VARAT   
    
PITKÄAIKAISET VARAT   
Aineettomat hyödykkeet803780731
Liikearvo2 2912 2912 291
Aineelliset hyödykkeet3 4303 2763 421
Pääomalainasaamiset2 8702 8702 870
Myytävissä olevat sijoitukset555
Laskennallinen verosaaminen400180400
PITKÄAIKAISET VARAT9 7999 4029 717
    
LYHYTAIKAISET VARAT   
Vaihto-omaisuus2 9553 1232 398
Myyntisaamiset ja muut saamiset2 2373 1552 598
Lyhytaikaiset osatuloutussaamiset5441598
Tuloverosaaminen113129175
Rahat ja pankkisaamiset2 5682 3422 774
LYHYTAIKAISET VARAT7 9279 1648 044
    
    
VARAT17 72618 56617 761
    
OMA PÄÄOMA JA VELAT   
    
OMA PÄÄOMA   
Osakepääoma2 8722 8722 872
Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot6 3766 3766 376
Kertyneet voittovarat2 1091 1742 358
OMA PÄÄOMA11 35810 42311 607
    
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA   
Laskennallinen verovelka1118159
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma1 6862 9132 015
Pitkäaikaiset varaukset285269326
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA2 0823 2632 399
    
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA   
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma7747941 426
Ostovelat ja muut velat3 5124 0862 329
Tuloverovelka001
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA4 2864 8803 755
    
OMA PÄÄOMA JA VELAT17 72618 56617 761


RAHAVIRTALASKELMA   
    
1 000 EUR1.1.-30.6.20201.1.-30.6.20191.1.-31.12.2019
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA   
Tilikauden voitto/tappio jatkuvista toiminnoista316-1271 077
Tilikauden voitto/tappio lopetetuista toiminnoista0-30-33
Oikaisut:   
Suunnitelman mukaiset poistot238317542
Yrityshankinnoista ja -myynneistä aiheutuneet poistot ja arvonalentumiset03838
Arvonalentumiset lopetetuista toiminnoista00589
Pysyvien vastaavien myyntivoitot ja -tappiot0589-471
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua-41-41727
Rahoitustuotot ja -kulut3879
Verot867964
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta6025371 843
Käyttöpääoman muutos:   
Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos-5564381 162
Vaihto-omaisuuden muutos471-652175
Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos6181 252-517
Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja1 1351 5742 663
Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista-42-86-265
Saadut korot ja muut rahoitustuotot liiketoiminnasta0065
Maksetut välittömät verot27-68-54
LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA1 1191 4212 409
    
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA   
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-319-461-676
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot03 5003 500
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA-3193 0392 824
    
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA   
Lyhytaikaisten lainojen nostot00213
Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut-885-1 534-1 140
Pitkäaikaisten lainojen nostot0370
Leasing maksut-950-204
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut00-707
Pääomalainojen takaisinmaksut0-1 000-1 000
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA-980-2 497-2 838
    
Laskelman mukainen rahavarojen muutos-1811 9632 395
Rahavarat tilikauden alussa2 774379379
Rahavarat tilikauden lopussa2 5682 3422 774
Taseen mukainen rahavarojen muutos-2061 9632 395
    
Rahavirtalaskelman vertailuluvut sisältävät myös lopetettujen toimintojen kassavirrat  


KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET, IFRS    
      
1 000 EUR     
Oman pääoman muutos  1.1.-30.6.2020Osake-pääomaYli-
kurssi-
rahasto
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoVoitto-
varat
Yhteensä
Oma pääoma yhteensä tilikauden alussa2 87206 3762 35811 607
Oikaistu oma pääoma2 87206 3762 35811 607
Laaja tulos     
Tilikauden tulos   316316
Tilikauden laaja tulos yhteensä000316316
Liiketoimet omistajien kanssa     
Osingonjako   -565-565
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä000-565-565
Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset 0 0 
Oma pääoma yhteensä tilikauden lopussa2 87206 3762 10911 358
      
Oman pääoman muutos  1.1.-30.6.2019Osake-pääomaYli-
kurssi-
rahasto
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoVoitto-
varat
Yhteensä
Oma pääoma yhteensä tilikauden alussa2 87266 3761 32610 580
Oikaistu oma pääoma2 87266 3761 32610 580
Laaja tulos     
Tilikauden tulos   -157-157
Tilikauden laaja tulos yhteensä000-157-157
Liiketoimet omistajien kanssa     
Osingonjako    0
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä00000
Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset -6 60
Oma pääoma yhteensä tilikauden lopussa2 87206 3761 17410 423
      
      
Oman pääoman muutos  1.1.-31.12.2019Osake-pääomaYli-
kurssi-
rahasto
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoVoitto-
varat
Yhteensä
Oma pääoma yhteensä tilikauden alussa2 87266 3761 32610 580
Uusien standardien käyttöönoton vaikutus   -17-17
Oikaistu oma pääoma2 87266 3761 30910 563
Laaja tulos     
Tilikauden tulos   1 0441 044
Tilikauden laaja tulos yhteensä0001 0441 044
Liiketoimet omistajien kanssa     
Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä00000
Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset -6 60
Oma pääoma yhteensä tilikauden lopussa2 87206 3762 35811 607


KONSERNIN TUNNUSLUVUT   
    
Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut   
    
 1.1.-30.6.20201.1.-30.6.20191.1.-31.12.2019
1 000 EUR6 kk6 kk12 kk
    
LIIKEVAIHTO, jatkuvat toiminnot8 0797 80616 849
LIIKEVOITTO/-TAPPIO, jatkuvat toiminnot40641881
% liikevaihdosta5,00,55,2
VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA, jatkuvat toiminnot403-42862
% liikevaihdosta5,0-0,55,1
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO jatkuvat toiminnot316-1271 077
% liikevaihdosta, 3,9-1,66,4
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO, lopetetut toiminnot0-30-33
% liikevaihdosta0,0-0,4-0,2
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO316-1571 044
% liikevaihdosta3,9-2,06,2
    
Oman pääoman tuotto (ROE), %8,5neg.9,4
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %4,6neg.4,4
Omavaraisuusaste, % 71,862,970,8
Nettovelkaantumisaste (net gearing) -1,013,55,7
Current Ratio1,61,92,1
Bruttoinvestoinnit319461676
% liikevaihdosta4,05,94,0
Tilauskanta, jatkuvat toiminnot7 1978 5296 214
Taseen loppusumma17 72618 56617 761
Henkilöstön lukumäärä tilikauden lopussa918987


Tunnuslukujen laskentakaavat  
   
Oman pääomanVoitto tai tappio ennen veroja - verot x 100
tuotto-% (ROE) =Oma pääoma + vähemmistöosuus (keskiarvo) 
   
Sijoitetun pääomanVoitto tai tappio ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulutx 100
tuotto-% (ROI) =Taseen loppusumma - korottomat velat (keskiarvo) 
   
Omavaraisuusaste-% =Oma pääoma + vähemmistöosuusx 100
 Taseen loppusumma - saadut ennakot 
   
Current ratio =Lyhytaikaiset varat 
 Lyhytaikainen vieras pääoma 
   
Nettovelkaantumisaste (Net gearing) =Korolliset velat - rahavaratx 100
 Oma pääoma + vähemmistöosuus 


VAKUUDET JA VASTUUT  
   
Vakuudet ja vastuut  
   
EUR  
 30.6.202031.12.2019
Annetut vakuudet  
   
Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä tai osakkeita  
Rahalaitoslainat1 3011 654
Tililuotot 527
Yhteensä1 3012 181
   
Rahalaitoslainojen vakuutena on sekä kiinnityksiä että osakepantteja. Osakepantit ovat tytäryhtiöosakkeita.
   
Velkojen  ja pankkitakausten sekä pankkitakauslimiitin vakuudeksi annetut kiinnitykset   
Vakuudeksi annetut kiinteistökiinnitykset1 6621 662
Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset18 00018 000
Yhteensä19 66219 662
   
Muut omasta puolesta annetut vakuudet  
Talletukset99
Yhteensä99
   
Muut annetut vakuudet  
Plc Uutechnic Group Oyj on antanut vakuudeksi tytäryhtiöidensä, Uutechnic Oy:n ja Stelzer Rührtechnik International GmbH:n osakekannat.
   
Vastuusitoumukset ja muut vastuut  
   
Pankkitakaukset  
Pankkitakauslimiitit yhteensä8 1008 100
Pankkitakauslimiiteistä omassa käytössä2 2562 164
Muiden puolesta annetut takaukset *) 9921 392
   
*)Yhtiö on taannut Japrotekille kuuluvia toimitusajan- ja takuuajan takauksia enintään 1350 T EUR, joista 30.6.2020 oli käytössä 589 T EUR. Lisäksi ennen järjestelyä syntyneitä yhtiön vastuulle jääneitä työ- ja takuuajan takauksia oli 30.6.2020 voimassa 403 T EUR
   
Samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta annetut vastuusitoumukset 
Pankkitakauslimiittien vakuudeksi annetut takaukset8 1008 100
Yhteensä8 1008 100
   
Muiden puolesta annetut vastuusitoumukset  
Asiakkaille ja toimittajille annetut takaukset4448
Pankkitakauslimiittien vakuudeksi annetut takaukset1 3501 350
Yhteensä1 3941 398
   
14.9.2010 solmittuun entisen tytäryhtiön Japrotek Oy Ab:n vuokrasopimukseen sisältyy emoyhtiön omavelkainen vuokrasaatavien takaussitoumus. Takaussitoumus on voimassa 31.12.2026 saakka. Vuokrasopimus on 22.6.2016 tehdyllä kiinteistön kaupalla siirtynyt entisin ehdoin Uurec Holding Oy:lle, jossa lähipiiriin kuuluvat Jouko Peräaho ja Timo Lindström käyttävät määräysvaltaa.

Uudessakaupungissa 20.7.2020

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja: Jouko Peräaho, toimitusjohtaja, Plc Uutechnic Group Oyj, +358 500 740 808

www.utgmix.com

UTG Mixing Group on maailmanlaajuisesti toimiva teknologiakonserni, joka tarjoaa kilpailukykyisiä sekoitusteknisiä ratkaisuja asiakaslähtöisesti minimoimalla elinkaarikustannukset. “Partnership built to last – and perform”, on brändilupauksemme. Palvelemme asiakasta aina parhaalla mahdollisella tavalla viemällä globaalin kyvykkyytemme paikallisesti lähelle asiakasta.

Tärkeimmät asiakassektorimme ovat kemian-, elintarvike-, metallurginen- ja lannoiteteollisuus sekä ympäristöteknologia, vesienkäsittely ja lääketeollisuus. 

UTG Mixing Groupin emoyhtiö on Plc Uutechnic Group Oyj, jonka osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Liiketoimintaa harjoitetaan konsernin tytäryhtiöissä, joita ovat Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH. 

Liite